Hotărârea nr. 21/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 2017 privind aprobarea desfăşurării activităţii “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                              

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfăşurării activităţii “Prietenul meu de altă etnie”,

cu ocazia zilei internaţionale a romilor

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă social şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1.  Se aprobă desfăşurarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a  activităţii “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor pentru data de 07.04.2017, conform Anexei nr.1, care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.2.  Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea activităţii se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

            Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.02.2017.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

               Alexandru-Ştefan Deaconu             

                                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                           Mirona-Giorgiana Mureşan

 

Nr.:    21   

Data:  28.02.2017 

          Anexa nr.1

      la Hotărârea Consiliului Local

   nr. 21 / 28.02.2017

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          Alexandru-Ştefan Deaconu

 

 

 

 

Activităţile desfăşurate in cadrul proiectului “Prietenul meu de altă etnie”

 

 

1.      Secţionarea şcolilor participante: Se vor selecţiona un număr de 5 şcoli de pe raza sectorului 1 prin tragere la sorţi. Din 28 de şcoli de pe raza sectorului 1 s-au extras 5, după cum urmează: Şcoala nr. 1 “Sfinţii Voievozi”, Şcoala Gimnazială nr.13, Şcoala Gimnazială nr. 162, Gimnazială Petre Ispirescu nr. 171, Şcoală Gimnazială Nicolae Grigorescu nr. 177.

 

2.      Contactarea Inspectoratului Şcolar al Sectorului 1 în vederea obţinerii sprijinului şi acceptului de desfăşurare a acţiunii în respectivele unităţi de învăţământ. Apoi se vor contacta conducerile celor 5 şcoli generale implicate, în vederea explicării paşilor acţiunii şi a responsabilităţii acestora în acestă acţiune. Fiecare şcoală va trimite câte 3 compuneri şi 3 desene care vor avea ca temă “Prietenul meu de altă etnie”. Desenele vor fi realizate de către copiii de clasa a III-a, iar compunerile de către copiii din clasa a IV-a. Fiecare şcoală va selecţiona cele mai bune lucrări şi le va trimite instituţiei noastre până la data de 31.03.2017.

 

3.      Formarea juriului şi alegerea lucrărilor. Juriul va fi compus din persoane din cadrul instituţiei noastre, respectiv: Directorul General – Dănuţ Ioan Fleacă, Şef Serviciu Prevenire - Doina Rozetty Prescură, Şef Birou Relaţii Interetnice - Zabarcencu Ioana. În urma analizării lucrărilor se va stabili modalitatea de repartizare a premiilor. Vor fi premiate lucrările originale care vor ilustra cât mai bine tema propusă de către noi.

Astfel vor participa 30 de copii din 5 şcoli de pe raza sectorului 1.

 

4.      Organizarea expoziţiei şi seminarul. Compunerile şi desenele copiilor vor fi expuse in incinta Amfiteatrului unde vor putea fi vizionate de către invitaţi. În cadrul seminarului se va discuta despre semnificaţia acestei zile.

 

5.      Premierea lucrărilor: Fiecare copil va fi premiat şi va primi, pe lângă cadouri, şi o diplomă de participare la această acţiune. Persoana desemnată de la fiecare şcoală va primi, de asemenea, o diplomă de participare şi un buchet de flori.

Decernarea premiilor va avea loc în data de 07.04.2017, la ora 11.00,  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, situat Bd. Mareşal Averescu nr. 17.

6.      Bugetul:

                      2 Premii I  X 300 lei = 600 lei

                      2 Premii II X 150 lei = 300 lei

                      2 Premii III X 125 lei = 250 lei

                     24 mentiuni X 100 lei = 2.400 lei

                       5 buchete de flori X 70 lei = 350 lei

SUMA TOTALĂ: 3.900 lei