Hotărârea nr. 207/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 207 / 2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul

Complexului Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraim avizat de către Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

In concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1 )-(4), art. 38 alin. (2) lit. b), art. 37 și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 26/28.02.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman, conform căreia se stabilește numărul maxim de posturi de 260;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Complexul Multifuncțional Caraiman trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Reîncadrarea, începând cu data de 1 iulie 2017, a personalului din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face de către Directorul Executiv pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.07.2017.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Cu delegare de atribuții,


Nr.: 207 Data: 26.07.2017

ANEXA Nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/26.07.2017 PREȘEDINTE DEzȘE^lNȚĂ ALEXANDRU ȘTEpXxDEACONU

SALARII DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADUL 1

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL I

COEFICIENT

GRADUL II

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL II

0

1

2

3=2*1.450 lei

4

4=3*1.450 lei

DIRECTOR

EXECUTIV

S

5,79

8396

5,99

8686

ȘEF SERVICIU

s

5,00

7250

5,20

7540

ȘEF BIROU

s

4,83

7004

5,07

7352

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

ȘEF SERVICIU

S

5,00

7250

5,20

7540

ȘEF BIROU

S

4,83

7004

5,07

7352

Salariul de bază corespunzător gradului 1 și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

*Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

ANEXA Nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 2077 26.07.20177 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ALEXANDRU ȘTEFAN DEACQNU

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CONTRACTE)AL DJ£ EXECUȚIE DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN STABILITE CONFORM ART. 11 AȚIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 1

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

2

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 5

0

1

2

n

J

4=3*1.450 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

AUDITOR

SUPERIOR

S

3,70

5365

5768

6057

6360

6519

6682

AUDITOR

PRINCIPAL

S

3,60

5220

5612

5893

6188

6343

6502

AUDITOR

ASISTENT

s

3,50

5075

5456

5729

6016

6167

6322

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

SUPERIOR

s

3,40

4930

5300

5565

5844

5991

6141

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

PRINCIPAL

s

3,10

4495

4833

5075

5329

5463

5600

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

ASISTENT

s

2,90

4205

4521

4748

4986

5111

5239

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC

DEBUTANT

s

2,80

4060

4365

4584

4814

4935

5059

REFERENT

SUPERIOR

M

2,30

o n o c

JJJJ

3586

3766

3955

4054

4156

REFERENT

PRINCIPAL

M

2,20

3190

3430

3602

3783

3878

3975

REFERENT

ASISTENT

M

2,10

3045

3274

3438

3610

3701

3794

REFERENT

DEBUTANT

M

2,00

2900

3118

3274

3438

3524

3613

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

T

GRADAȚIA

DE BAZĂ GRADAȚIA

DE BAZĂ GRADAȚIA 1

DE BAZĂ GRADAȚIA

DE BAZĂ GRADAȚIA

DE BAZĂ GRADAȚIA 4

DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.450 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

IA

S

3,40

4930

5300

5565

5844

5991

6141

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

I

S

3,10

4495

4833

5075

5329

5463

5600

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

II

S

2,90

4205

4521

4748

4986

5111

5239

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

DEBUTANT

S

2,80

4060

4365

4584

4814

4935

5059

REFERENT

IA

M

2,30

3335

3586

3766

3955

4054

4156

REFERENT

I

M

2,20

3190

3430

3602

3783

3878

3975

REFERENT

II

M

2,10

3045

3274

3438

3610

3701

3794

REFERENT

DEBUTANT

M

2,00

2900

3118

3274

3438

3524

3613

ȘOFER

I

M;G

1,76

2552

2744

2882

3027

3103

3181

ȘOFER

II

M;G

1,71

2480

2666

2800

2940

3014

3090

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1,66

2407

2588

2718

2854

2926

3000

MUNCITOR

CALIFICAT

II

M;G

1,61

2335

2511

2637

2769

2839

2910

MUNCITOR

CALIFICAT

III

M;G

1,56

2262

2432

2554

2682

2750

2819

MUNCITOR

CALIFICAT

IV

M;G

1,51

2190

2355

2473

2597

2662

2729

MUNCITOR

NECALIFICAT

I

M;G

1,01

1465

1575

1654

1737

1781

1826

MUNCITOR

NECALIFICAT

ii

M;G

1,00

1450

1559

1637

1719

1762

1807

ÎNGRIJITOR

M;G

1,22

1769

1902

1998

2098

2151

2205

îngrijitor

DEBUTANT

M;G

1,01

1465

1575

1654

1737

1781

1826

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. *Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele:

a)    gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b)    gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

c)    gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d)    gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e)    gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.