Hotărârea nr. 198/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 198 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G1829/17.07.2017 întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Conform adresei nr. 3727/762710/14.07.2017 transmisa de către Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum si estimările pentru anii 2018-2020;

Având în vedere Amendamentul formulat de doamna consilier Ecaterina Raluca Condurachi pentru Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul art.45, alin.(2), lit. a), art.81, alin.(2), lit. d) și art.115, alin.(l), lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 1.503.355,90 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

IUNIE

BUGET

RECTIFICAT

IULIE

INFLUENTE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL AL SECTORULUI 1

1.503.355,68

1.503.355,90

+0,22

Secțiunea de funcționare

1.218.190,84

1.218.191,06

+0,22

Secțiunea de dezvoltare

285.164,84

285.164,84

0,00

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

1.205.958,29

1.205.958,51

+0,22

Secțiunea de funcționare

1.200.442,32

1.200.442,54

+0,22

Secțiunea de dezvoltare

5.515,97

5.515,97

0,00

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

17.868,52

17.868,52

0,00

VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

17.748,52

17.748,52

0,00

Secțiunea de dezvoltare

120,00

120,00

0,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

>    Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.205.958,29 mii lei se majoreaza cu 0,22 mii lei, devenind 1.205.958,51 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2).

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 sunt în sumă de 17.868,52 mii lei lei;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 mii lei;

>    Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 mii lei.

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 1.372.753,38 mii lei se majoreaza cu 0,22 mii lei, devenind 1.372.753,60 mii lei, conform anexei nr.

1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

IUNIE

BUGET

RECTIFICAT

IULIE

INFLUENTE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1

1.674.462,99

1.674.463,21

+0,22

Secțiunea de funcționare

1.222.503,06

1.222.503,28

+0,22

Secțiunea de dezvoltare

451.959,93

451.959,93

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

1.372.753,38

1.372.753,60

+0,22

■cțiunea de funcționare

1.200.442,32

1.200.442,54

+0,22

secțiunea de dezvoltare

172.311,06

172.311,06

0,00

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

22.180,74

22.180,74

0,00

Secțiunea de funcționare

22.060,74

22.060,74

0,00

Secțiunea de dezvoltare

120,00

120,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

239.998,00

239.998,00

0,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Secțiunea de funcționare

0,00

0,00

0,00

Secțiunea de dezvoltare

39.530,87

39.530,87

0,00

I. Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

2. Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 4.312,22 mii Iei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, completat și modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel:

   Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul

anilor precedenți în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

   Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.372.753,38 mii lei se majoreaza cu 0,22 mii lei, devenind 1.372.753,60 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1)    1.372.753,60 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.200.442,54 mii lei; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.311,06 mii lei.

(2)    54.671,60 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 49.488,60 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 5.183,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);

(3)    37.467,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 36.440,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.027,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2);

(4)    19.260,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și împrumuturile capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 19.260,00 mii lei, nerectificandu-se;

(5)    917,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 416,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, nerectificandu-se;

(6)    30.125,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 27.650,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.475,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(7)    543.622,00 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 479.034,94 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 64.587,06 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.1.1);

(8)    61.009,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 32.303,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 28.706,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.5    (1.2.1.5.1);

(9)    108.848,00 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 78.388,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 30.460,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.6    (1.2.1.6.1);

(10)    170.792,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 158.092,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.700,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3 ; 1.2.1.7.4 ; 1.2.1.7.5);

(11) IU .531,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 100.740,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă 10.791,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3);

(12) 190.521,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 183.100,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.421,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei

1.2.1.9 (1.2.1.9.1);

(13) 38.990,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 35.530,00 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.10(1.2.1.10.1).

Art.2.2 Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 22.180,74 mii lei nu se rectifica si este repartizat pe secțiuni astfel:

(1)    22.180,74 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 22.060,74 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 120,00 mii lei.

(3)    14.707,74 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 14.587,74 mii lei,

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 120,00 mii lei ;

(4)    7.473,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 7.473,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei.

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei, și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, nerectificandu-se;

(2)    239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificandu-se;

(3) 39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 451.963,93 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET

RECTIFICAT

IUNIE

BUGET

RECTIFICAT

IULIE

INFLUENTE

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1

172.302,06

172.315,06

+13,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

120,00

120,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

239.998,00

239.998,00

0,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

39.530,87

39.530,87

0,00

Art. 4.

(1)    Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)    Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor/direcțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.07.2017.


PREȘEDINTE Alexandru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR5