Hotărârea nr. 196/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a clădirii C25 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, în vederea casării și demolării


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliu! Genera! al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a clădirii C25 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii” Grigore Alexandrescu” în vederea

casării și demolării

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 avizat

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;

Portivit dispozițiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228/29.11.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Desființare Secție Medicală II” din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”;

Luând în considerare Raportul de experitză tehnică Secția „Medicală II” din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, precum și Procesul Verbal de Control privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcții la data de 21.09.2016;

Ținând seama de adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” înregistrată la A.U.l.P.U.S.P. - Sector 1 cu nr. 17023/02.11.2016, precum și adresa Primăriei Municipiului București - Direcția Patrimoniu nr. 2484/01.03.2017, înregistrată la A.U.l.P.U.S.P. - Sector 1 cu nr. 6762/06.06.2017;

în temeiul art. 45, alin.(l), art.80, art.81, alin.(l) și art.115, alin.(l), lit.”b”, art. 119 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a corpului de clădire C25 reprezentând Secția “Medicală II” din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, situat în B-dul lancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, București, în vederea casării și demolării.

Art. 2. Clăd irea prevăzuă la art. 1 se identifică potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului Consiliului General al Municipiului București de către Secretaratul Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.06.2017.

Nr. 196

Data: 30.06.2017

Anexa nr. i

la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 196/30.06.2017 PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ Alexandru-Știefan DEACONU


DATE DE IDENTIFICARE


ale corpului de clădire C25 reprezentând Secția “Medicală II” din cadrul Spița Copii „Grigore Alexandrescu”, situat în B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, București, pentru care se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București, în vederea casării și demolării

Nr.

Ctr

Denumire corp

construcție

Descriere corp construcție

Suprafață

construită

la sol

Suprafață

construită

desfășurată

0

1

2

3

4

Corp C25 - Secție

Medicală II

S+P+5E

-fundații continui sub siduri cu ingrosari la intersecții pentru rezemarea stâlpilor;

-stâlpi din beton armat dispusi pe trei șiruri respective doua șiruri perimetrale si un sir median in planul peretelui ce delimitează culoarul;

-    grinzi transversal din beton armat realizate numai intre stâlpi perimetrali din fațada principala si stâlpii din șirul interior cu care formează cadre multietajate cu o singura deschidere.

-    grinzi longitudinal din beton de-a lungurl celor 3 șiruri de stâlpi cu care formează cadre longitudinal;

-    plansee din beton armat cu grosime totala de 15 cm care descarcă pe cadrele longitudinal sip e cadrele transversal pe deschiderea saloanelor;

-    planseu de beton armat la nivelul podului, șarpanta de lemn formata dintr-o pana intermediara longitudinal rezemata pe un sir de popi longitudinali si dintr-un sistem de căpriori ce reazema pe pana intermediara si aticele longitudinal ale clădirii.

367 mp

1.937,01 mp