Hotărârea nr. 188/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 188 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 226, Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 226- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 1210/21.06.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 131/19.06.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Studiu rețele insusit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 7095/22.05.2017

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 226- SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 131/19.06.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la

construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.06.2017.


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretarul Sectorului 1,

; MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN
Nr: 188

Data: 30.06.2017

.-v"; MU1MKCIPIUI. BUCUREȘTI

WSECTORLILl

www.primariascctorl .ro


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIRO URSA


I i    i<: iLiULUI


Cil urmare a cererii adresate de S C MAIA IMOB INVEST S R.L cu adresa în Slr CaimaUi nr.20, lemil înregistrata la nr. 9391 din 09 03.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajai' a terilor și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ NR

PEN


43ț/ |?.-go/îL

ENTRti


HM,,PUD - ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR.226 - SECTOR I    'i 1 C 1

Construire imobil funcțiuni mixte - corp CI S+P+4E, comerț și locuințe colective și corp C2 S+P+2E+tyț( locuința colccn    Tăr

^'<5    '

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1322,00 mp, proprietate privata conform mențiunilor din' (-.xlrasâ| eliberat la dala de 14.02.2017.

INIȚIATOR: S.C. MAIA IMOB INVEST S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ARX DESIGN CONCEPT S.R.L

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. ALEXANDRA P. GH. BOGDAN (RUR: D, E, F^

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include pânaeielfc'ulvCcinutc imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord ni. cadastral 204285; Sud - artera de circulație slr. Șos. Gheorghe lonescu Sisești; Est - nr cadastral 242394 - drum de acces; Vest - nr. cadastral 235080

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzonele funcționale: M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri și LIc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconslruite. Imobilul este cuprins și în PUZ „Zona de Nord a Municipiului București - Șos. Odăi - Șos. București-Ploiești - Str Jandarmeriei - Șos. Glie. lonescu Siseșli - Șos. București-Turgoviște, sector I" aprobat cu H.C.G.M.B. nr 21/30 01.2014, hotărâre suspendată prin Sentința Civilă nr.7220/13.12.2016 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a ll-a - Contencios Administrativ și Fiscal și anulată Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu sc află la mai pu|in de 100 m față de imobile aliate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 203/25/S/45718 din 10.02.2017 și ridicării topografice însușită de Mitrică Mincă.


Indicatorii urbanistici reglementați - M3: POT max = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje ele.; CUT max. = 2.5 mp. ADC / mp. teren; H max. - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot 11 adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumclria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Indicatorii urbanistici reglementați - LIc: POTmax = 45%, CUTmax = 0,9 (pentru P+lE), CUTmax = 1,3 (pentru P+2E), Hmax cornișă = 1 Om. In cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din aria construită

Retragerea minimă față de aliniament - M3: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - M3: noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,00 m.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - LIc: se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00 m

Retragerea față dc limita posterioară a terenului LIc: clădirile se vor retrage față de limita posterioară    la o    distanță    de cel    puțin    jumătate din

înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - minim 3,00 m; dreapta - retras cu minim    3,00    in,    față    de prospectul    reglementat    al    străzii

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 7,00 m, se admit balcoane 1/3 din fațadă

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschiinbaie Retragerile astfel definite sunt obligatorii -depășirea lor nu se admite

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto se va realiza din Șos. Gheorghe lonescu Siseșli și prin drumul de acces din Șos.


Gheorghe lonescu Siseșli, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr.7095/22.05 2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii de ing. Alina Maria Anca V.U I. Mareș.

Se prezintă avizul de principiu al Autorității Aeronautice Civile Române cu nr.8433/424 din 27,04.2017, Certificatul de atribuire nr. poștal nr. 1489040/2698/28.03.2017

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorirc însușite de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan

în urina ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/15/04.04.2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ait. 63 alin (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Documentația tehnică penlm autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUD. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc^rtfl^'țtaft pjoȘîQiicatului de urbanism nr. 203/25/S/45718 din 10.02.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București.    >

( EFECT ȘEF îrescu Oliviiîntocmit.

Andra


HO-PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL calității în urma auoitului de CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITÂȚII SREN 45012 AEROQ'Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21-3 19.10.06

Email: rcgistruturaupprinmriasl.ro httD://www.r>riinariasectorl .ro


P . U. D. SOS. GHEORGHE IONESCU SISESTI NR.226, SECTOR 1, BUCUREȘTI

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE PARTER - S+P+4E - S+P+2E+M
Pct

X(-n)

Y(m)

1

M] lUIU

JL

"■ ...»

im mm

8

ea >r.t2t

im «m'M

4

im

e

M3 'MMI

îm iun

1 - »7«ir:P-'H


INVENTAR COORDONATE PUNCTE

ZONĂ AFECTATĂ I ISrflirc sos Gh loncscu Siscsli

Pct

X(m)

Y(m)

0

582 12*504

334 543.443

E

9» 144 424

134 540 553

r

642 147JO4

334 540 .440

4

583 147.537

334 53535,

5

042 134.243

334 541.434

S • 49 rop.


INVENTAR COOROONATE PUNCTE

ZONĂ AFECTATĂ 2 Iflrgirc drum ncccs - nr cod, 242394

Pct

X(m)

Y(m)

A

542 153.152

334 804.332

3

MI 154.429

334 944.179

3

543 <91.944

354 seasso

9

892 147.404

334 540440

E

043 144.424

334 543333

0

543 143 205

334 340.433

H

543 143.401

334 541.144

t

533 143.413

334 941.371

J

043 144.931

334 542.607

532 150.143

334 970.340

S-XQmp


INVENTAR COORDONATE PUNCTE

ZONĂ NEAFECTATĂ UTR Llc

Pct

X(m)

Y(m)

1

533 , 31.3»

334 847.194

A

533 193.193

334 904.303

a

932 193,40

334 B70.3M

c

532 125393

334 573 153

S- 532 mp

INVENTAR COORDONATE PUNCTE

ZONĂ NEAFECTATĂ UTR M3


Pcl X(m) Y(m)REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA

LIMITE

|un^ LIMITA P.U.D.

[-1 LIMITE CADASTRALE

--1 LIMITA U.T.R.

ALINIERE CF. PUZ "ZONA DE NORD"


FUNCȚIUNI

LOCUINȚE UNIFAMILIALE

LOCUINȚE COLECTIVE

COMERȚ

PARCELA


ANEXĂ LA KOTÂSVlIi'A OOr LOCAL AL C1 CC'OC; ■.

Nr.


CIRCULAȚII

| CIRCULAȚII PIETONALE |    ] CIRCULAȚII CAROSABILE

Q AX EXISTENT SI MENȚINUT PROPUNERE

□ EDIFICABIL MAXIM |/\j ACCES CAROSABIL PE LOT ACCES PIETONAL PE LOT

TEREN 1 REZERVAT IN VEDEREA EXTINDERII ARTERELOR CF. PUZ "ZONA DE NORD" HHj TEREN 2 REZERVAT IN VEDEREA EXTINDERII ARTERELOR CF. PUZ "ZONA DE NORD" |    1 LIMITA SUBSOL-ORIENTATIV

BALCONE/TERASE - ORIENTAIV


AVIZ ARHITECT - ȘEF NI.................din .fe.Qfoni


BILANȚ TERITORIAL PROPUS - UTR M3

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

396.60

60

CIRCULAȚII

66.10

10

SPAȚIU PLANTAT

198.30

30

SUPRAFAȚA TOTALA

661.00(cf. pichetare

100


BILANȚ TERITORIAL PROPUS - UTR Llc

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

239.40

45

CIRCULAȚII

133.00

25

SPAȚIU PLANTAT

159.60

30

SUPRAFAȚA TOTALA

532.00(cf. pichetare

} 100


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI - UTR M3 S din UTR M3: 775.00 mp (cf.pichetare) generează CUT

POT:60 %

CUT : 2,5 MP ADC/MP TEREN

RHmax: S+P+4E

Hmax : 16,00 m la cornișa


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI - UTR Llc S din UTR Llc: 567.00 mp (cf. pichetare) generează CUT

POT:45 %

CUT : 1,3 MP ADC/MP TEREN pentru P+2E RHmax: S+P+2E+M Hmax : 10,00 m la comisa

*/n cazul mansardelor se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate
PROIECT:

P.U.D. STR. GHE. 1. SISESTI NR. 226,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE PARTER - S+P+4E - S+P+2E+M

FAZA:

P.U.D.

PR. NR: .../2017

BENEFICIAR: S.C. MAIA IMOB INVEST S.R.L.

DATA:

MARTIE

2017

TITLUL PLANȘEI: REGLEMENTARI URBANISTICE

SCARA: 1/500

PLANȘA NR:

2