Hotărârea nr. 178/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 178 / 2017 privind aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul amenajării unui Centru comunitar pentru persoanele cu dizabilităţi


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil - teren + construcții de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate, precum și Referatul de aprobare întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat cu nr M/743/29.03.2017 de către Direcția Juridică - Serviciul Legislație;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere rapoartele Comisiei de validare încheiate în data.de 30.06.2017; în temeiul art.45 alin.(3) și alin.(5) teza a Il-a, art. 81 alin. (2) lit.n) și art.115 alin.(l)

lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziționarea de pe piața liberă a unui imobil - teren + construcții-de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități.

Art.2. Imobilul menționat la art. 1 va avea următoarele caracteristici principale: imobilul să fie situat pe raza sectorului 1 București, suprafața: minim 2500 mp-maxim 4500 mp și construcție regim de înălțime P+l, cu suprafața utilă locuibilă de 250-450 mp, în apropiere să existe căi de acces circulate de mijloace de transport în comun, situație juridică clarificată.

Art.3. Se constituie Comisia însărcinată să identifice pe piața liberă imobilul - teren + construcții, menționat la art. 1, în următoarea componență:

-    Marian Cristian Neagu consilier local;

-    Florian Mișu Crișu consilier local;

-    Virgil Mădălin Olteanu consilier local;

-    reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București;

-    reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.4. Se constituie Comisia de negociere și de stabilire a prețului de achiziție a imobilului prevăzut la art. 3, în următoarea componență:

-    Virgil Mădălin Olteanu consilier local;

-    Florian Mișu Crișu consilier local;

-    Ilinca Macarie consilier local;

-    reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București;

-    reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va achiziționa în nume propriu imobilul menționat la art. 3 și va amenja centrul comunitar pentru persoanele cu dizabilități, din fonduri publice provenite de la bugetul local al sectorului 1, alocate în acest scop în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

Art.6. Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului menționat la art. 3 și, dacă se impune, și antecontractul de vânzare-cumpărare.

Art.7. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.06.2017.

Nr.: 178

Data: 30.06.2017