Hotărârea nr. 177/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 2017 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Resurse Umane cu nr. 1/941/29.06.2017;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1), art.81 alin.(2) lit.e), coroborate cu art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a din data de 30.06.2017.

Consiliului Local al Sectorului 1Nr.: 177 Data: 30.06.2017CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Mirona-Giorgiana Mureșan

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 30.06.2017

PREȘEDINTE Dlîj ȘEDINȚĂ, Alexandru-Ștpan Deaconu

STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel studii

Număr total de funcții

Gradul II

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

2

2

DIRECTOR EXECUTIV

s

1

1

ȘEF SERVICIU

s

19

19

ȘEF BIROU

s

8

8

Total funcții publice de conducere: 31

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Gradația

maximă

Număr

total

funcții

CONSILIER

S

SUPERIOR

5

111

CONSILIER

S

PRINCIPAL

5

56

CONSILIER

s

ASISTENT

5

41

CONSILIER

s

DEBUTANT

5

11

AUDITOR

s

SUPERIOR

5

1

AUDITOR

s

PRINCIPAL

5

1

AUDITOR

s

ASISTENT

5

1

CONSILIER JURIDIC

s

PRINCIPAL

5

1

CONSILIER JURIDIC

s

ASISTENT

5

3

CONSILIER JURIDIC

s

DEBUTANT

5

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

5

1

REFERENT

M

SUPERIOR

5

23

REFERENT

M

PRINCIPAL

5

1

Total funcții publice de execuție: 252

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 31+252=283

Notă: Funcțiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul 1 lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Administrație”

FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

FUNCȚII DE CONDUCERE

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad

profesional

prevăzut

Gradația

maximă

Nr. total de funcții

ȘEF SERVICIU

S

II

5

5

ȘEF SERVICIU (Clubul Seniorilor)

s

II

5

1

ȘEF CENTRU

s

II

5

23

ȘEF BIROU

s

II

5

17

ȘEF CENTRU (organizat la nivel de birou)

s

II

5

2

ȘEF SERVICIU (MEDIC)

s

primar

5

1

ȘEF SERVICIU FARMACIST*

s

II

5

1

*funcție înființată prin asimilare cu funcțiile din sănătate

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE: 50

Notă: Funcțiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Administrație”

Proiect

Funcție

Nivel studii

Drepturi salariate

"Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1 ”

Manager de proiect

S

Cost total lei-421.507,80

FUNCȚII DE EXECUȚIE

Nr. total funcții

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

prevăzute

Gradația

maximă

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

5

73

REFERENT

SSD

IA

5

2

REFERENT

M

IA

5

62

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

prevăzute

Gradația

maximă

Nr. total funcții

EDUCATOR

M

definitiv

5

1

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

prevăzute

Gradația

maximă

Nr. total funcții

MEDIC

S

primar

5

23

ASISTENT SOCIAL

S

principal

5

27

PSIHOLOG

S

principal

5

42

KINETOTERAPEUT

S

principal

5

16

FIZIOK1NETOTERAPEUT

s

principal

5

I

EDUCATOR

s

principal

5

96

ASISTENT MEDICAL

s

principal

5

1

LOGOPED

s

principal

5

9

PSIHOPEDAGOG

s

principal

5

6

EDUCATOR

SSD

principal

5

3

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

5

3

ASISTENT MEDICAL (inclusiv

2 posturi de asistent medical comunitar)

PL

principal

5

141

EDUCATOR

M

principal

5

85

INSTRUCTOR EDUCAȚIE

M

principal

5

7

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

5

3

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

5

1

INFIRMIERĂ

M,G

5

382

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

M,G

5

3

ÎNGRIJITOARE

M,G

5

44

SPĂLĂTOREASĂ

M,G

5

14

ASISTENT MATERNAL

M,G

5

131

ASISTENT PERSONAL

M,G

5

354

FARMACIST*

S

primar

5

1

ASISTENT FARMACIE*

PL

principal

5

10

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

prevăzute

Gradația

maximă

Nr. total funcții

PREOT*

S

1

5

1

PREOT*

M

I

5

1

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă

profesională

prevăzute

Gradația

maximă

Nr. total funcții

ADMINISTRATOR

M

I

5

1

MAGAZINER

M/G

5

10

POMPIER

5

1

PAZNIC

5

10

PORTAR

5

1

ÎNGRIJITOR

5

112

ȘOFER

I

5

34

MUNCITOR CALIFICAT

I

5

117

MUNCITOR NECALIFICAT

I

5

105

Notă: Funcțiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A), lit. D) „ Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Administrație”, Anexa nr. III „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Sănătate” Capitolul I, la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificări și completări.

*Potrivit prevederilor Legii nr. 284/2010-instituțiile publice pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altror domenii de activitate bugetară, prevăzute de actul normativ în speță, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității.

Notă: gradul funcțiilor la care acestea se ocupă se evidențiază în cuprinsul statelor de personal aprobate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, conform contractelor individuale de muncă,/actelor adiționale la acestea, actelor administrative de numire în funcție.

Este indicată gradația maximă 5 care poate fi acordată pentru vechimea în muncă, gradația fiecărui salariat fiind indicată în contractul individual de muncă/actul adițional la contract, actul administrativ de numire, statele de personal, alte acte administrative specifice raporturilor de muncă.

Drepturile de natură salarială se stabilesc prin raportare la funcție, grad, gradație ocupate de fiecare salariat.

în statele de personal, pentru posturile vacante, la rubrica "prevăzut” se indică gradul maxim al funcției, iar la rubrica "gradație” ”5”, acestea modificându-se corespunzător la ocuparea posturilor, prin orice mijloace de ocupare, fără a fi necesară modificarea statului de funcții.

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE: 1934

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 1: 1984

TOTAL GENERAL: 2267

La total 2267 posturi se adaugă un post manager de proiect, pe perioada implementării proiectului

Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinișelor din sectorul 1 ”

2268 POSTURI