Hotărârea nr. 176/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 176 / 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1, cu modificările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale

constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică Serviciul Legislație cu nr. M/1458/30.06.2017;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

Ținând seama de Hotărârea nr. 159/28.09.2011 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 905605/17.05.2017 emisă de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Poliția Sectorului 1 prin care se desemnează reprezentantul instituției ca membru în Echipa Intersectorială Locală Sector 1 ;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(l) lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 159/28.09.2011, cu modificări ulterioare, astfel:

Componența nominală a Echipei Intersectoriale Locale este următoarea:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Mariana Oanță - Șef Serviciu Prevenire a Separării Copilului de Familie- Coordonator; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Anca Vasilescu Otrok - Șef Birou Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Ștefania Coraliuc - Șef Serviciu Violență asupra Copilului;

Inspectoratul Teritorial de Muncă București - Nițu Steluța - inspector;

Poliția Sectorului 1 - Hamzu Nicolae - Comisar Șef de poliție;

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București - dr. Stanislav Doina -medic primar de medicină a muncii;

Inspectoratul Școlar al Sectorului 1 - Ion Ștefan Gabriel - Director Liceul Teoretic Nicolae Iorga;

- Organizația Salvați Copiii România - Gabriel Ungureanu.

Art.IL După art. 1 se introduce art. 11 care va avea următorul cuprins:

"Art.l1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei Intersectoriale Locale, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Poliția Sectorului 1 și membrii Echipei Intersectoriale Locale de la nivelul sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 30.06.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru-Ștefați,/Deaconu


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Mirona-Giorgiana MureșanNr.: 176 Data: 30.07.2017


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea, combaterea violenței și exploatării copilului Sector 1

A. Dispoziții generale

A.l Constituire

Echipa intersectorială locală pentru prevenirea și combaterea violenței și exploatării copilului - Sector 1 se înființează conform prevederilor:

-    Hotărârea Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state

-    Hotărârea Guvernului României nr.75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling prin Hotărâre a Consiliului Local Secor 1.

A.2 Misiune

EIL este o echipă multidisciplinară și interinstituțională cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii violenței și exploatării copilului.

EIL are rol consultativ pentru profesioniștii care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze proiecte/acțiuni de prevenire.

EIL nu reprezintă o echipă de intervenție directă pentru copiii victime ale violenței și/sau exploatării copilului.

Astfel, misiunea EIL Sector 1 pentru prevenirea și combaterea violenței și exploatării copilului este de a identifica/ referi/monitoriza cazurile de risc a copilului în aria teritorială de competență, conform legislației în vigoare.

A.3 Componență

Echipa intersectorială locală este alcătuită din persoane nominalizate din cadrul instituțiilor și organizațiilor relevante angajate în prevenirea și combaterea violenței și exploatării prin muncă a copiilor.

B . Responsabilități

în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copilului:

a)    la solicitarea managerului de caz, oferă expertiză prin membrii săi (informații de specialitate, consultare pe caz, referiri către alți specialiști, facilitarea implicării instituției în cazul respectiv);

b)    la solicitarea managerului de caz, facilitează cooperarea dintre instituțiile participante la managementul de caz;

c)    elaborează planurile locale de acțiune - acțiuni de diseminare a informației despre rolul și reponsabilitățile E.I.L., acțiuni de prevenire în școli și comunitate, centrate pe consecințele muncii premature asupra dezvoltării copilului, a familiei sale și a comunității, modalități de identificare a copiilor exploatați prin muncă;

d)    elaborează rapoarte periodice și anuale cu privire la situația copiilor exploatați și la risc de exploatare prin muncă;

e)    elaborează programe de prevenire și combatere a exploatării prin muncă a copilului;

f)    îmbunătățirea legislației, identificarea de bune practici;

Acestea se completează cu cele prevăzute la art.ll din Hotărârea Guvernului României nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, respectiv:

(1)    Echipa intersectorială locală pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, denumită în continuare EIL, care funcționează la nivel județean/de sector al municipiului București sub coordonarea direcției generale de asistență socială și protecția copilului, analizează datele transmise de către serviciul public de asistență socială și întocmește un plan de vizite la locurile de derulare a activităților aflate încă în desfășurare, în vederea verificării condițiilor.

(2)    în vederea realizării vizitelor prevăzute la alin. (1), reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și membrii EIL au drept de acces la sediile unde organizatorul desfășoară activitatea cu copilul.

(3)    în situația în care, ca urmare a vizitelor efectuate, reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și membrii EIL constată că sunt puse în pericol viața, sănătatea, dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului [...], aceștia întocmesc un proces-verbal de constatare.

(4)    Procesul-verbal de constatare se semnează de către reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și membrii EIL, cei ai organizatorului activității, precum și de către părintele care însoțește copilul sau, după caz, de către însoțitor. în situația în care reprezentantul organizatorului sau părintele/însoțitorul refuză să semneze, reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului consemnează refuzul în procesul-verbal de constatare.

C. Funcționarea EIL

EIL este coordonată și condusă, conform prevederilor legale, de un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, dar fiecare reprezentant al instituțiilor sau organizațiilor membre are un rol-cheie în prevenirea și combaterea violenței și a exploatării copiilor, fiind un coordonator al acțiunilor din sfera sa de competență, responsabil atât cu diseminarea informației specifice către personalul propriu și al instituțiilor de profil/ din subordine, cât și cu centralizarea datelor despre cazurile identificate.

Corespondența și secretariatul al EIL Sector 1 sunt asigurate de către un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și are următoarele atribuții:

Convoacă întrunirile Echipei la decizia Coordonatorului;

-    Propune ordinea de zi a întrunirilor pe baza consultării prealabile a membrilor;

-    Asigură spațiul și suportul tehnic necesare pentru buna desfășurare a întrunirilor; întocmește Procesul-Verbal al fiecărei întruniri;

-    Asigură activitățile de registratură, corespondență;

Transmite lucrările/materialele prezentate în ședințele de lucru membrilor EIL care au absentat;

Echipa intersectorială se întrunește lunar, membrii săi fiind convocați prin adresă scrisă transmisă prin fax la secretariatul instituției partenere; confirmarea/absența participării se comunică telefonic. Echipa intersectorială se poate întruni și în situații excepționale, ori de căte ori obiectivele urmărite reclamă acest fapt.

Locul de întrunire este sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sau un alt sediu propus de către instituțiile partenere și acceptat de ceilalți membri.

Prezența membrilor EIL la ședințe este obligatorie. în situația în care, din motive temeinice, unii membrii nu pot participa la ședință, vor anunța coordonatorul EIL. Evidența participării membrilor EIL la ședințele organizate, precum și temele abordate vor fi consemnate într-un Proces verbal de întâlnire de către secretarul echipei. Acesta va conține cel puțin următoarele informații: data și locul întâlnirii, numele, prenumele, instituția de proveniență și semnătura persoanei, precum și temele/subiectele abordate. Schimbarea unui membru al EIL se face de către instituția membră care l-a delegat la propunerea acesteia sau la propunerea coordonatorului EIL Instituția al cărei membru își pierde calitatea de reprezentant în EIL numește un alt membru în Echipa intersectorială locală.

D. Drepturile și obligațiile membrilor Echipei intersectoriale

Membrii EIL au următoarele drepturi:

să ia cuvântul la ședințele EIL și respectiv să își exprime punctul de vedere cu privire la temele abordate;

să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității echipei.

Membrii EIL au următoarele obligații:

să participe la ședințele EIL;

să respecte atribuțiile și Regulamentul de Organizare și Funcționare al EIL constituite la nivelul Sectorului 1.

E. Dispoziții finale

-    Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea violenței și exploatării copilului Sector 1 va fi adoptat prin acordul tuturor membrilor. Regulamentul poate fi modificat din inițiativa oricăruia dintre semnatari. Propunerile de modificare vor fi puse pe ordinea de zi a ședinței Echipei intersectoriale și comunicate membrilor cu cel puțin 10 zile înainte de întrunirea acestuia, urmând să fie puse în discuție, adoptate prin consensul membrilor.

-    Nerespectarea confidențialității informațiilor obținute prin exercitarea atribuțiilor conferite de calitatea de membru al EIL, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea îndeplinirii unor prestații pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor prevăzute de lege, atrage angajarea răspunderii membrilor vinovați de către instituția angajatoare a acestuia.

Dispozițiile prezentului Regulament de organizare și funcționare se completează, în mod corespunzător, cu prevederile legislației în vigoare care reglementează domeniul prevenirii și combaterii violenței, respectiv exploatării copilului, precum și cu alte acte normative cuprinse în materiile incidente acestui domeniu de activitate.