Hotărârea nr. 175/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 175 / 2017 privind aprobarea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a proiectului ”Find your way in life !” și asigurarea cofinanţării acestuia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a proiectului ”Findyour way in life !” și asigurarea cofinanțării acestuia

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. 1611 / 30.06.2017;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadrul de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa de răspuns emisă de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 28332/31.05.2017;

în temeiul art.45 alin.(2), art.85 alin.(2), lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea 215/2001 a dministrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a proiectului ”Find your way in life !” și asigurarea cofinanțării acestuia cu suma de 4000 EUR pentru cheltuieli neprevăzute (cheltuieli cazare, cheltuieli de formare, cheltuieli de derulare a unor activități de socializare și petrecere a timpului liber).

Art. 2. Cofinanțarea proiectului ”Find your way in life !” de către Sectorul 1 al municipiului București se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Nr.: 175 Data: 30.06.2017