Hotărârea nr. 171/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică cu nr. M/1460/30.06.2017;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de Tehnică Legislativă la elaborarea actelor normative, republicată

în temeiul art.45, alin. (1), art.81, alin. (1) și art.l 15, alin. (1), lit.” b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 133/23.04.2008 și va avea următorul conținut:

„Se aprobă trecerea imobilului format din construcție în suprafață de 65,04 mp și teren în suprafață de 48,00 mp, situat în București, Strada Gârlei nr. 2, Sector 1, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în administrarea Poliției Locale Sector 1.”

Art. II. Se modifică art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 133/23.04.2008 și va avea următorul conținut:

„ Spațiul prevăzut la art. 1 va fi folosit pentru desfășurarea activității Poliție Locale Sector

??

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.06.2017.

Nr.: 171 Data: 30.06.2017