Hotărârea nr. 163/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 163 / 2017 privind aprobarea încheierii actului adițional privind completarea contractului de inchiriere nr. J-AC-106-S/22.06.2016 privind spațiul situat în imobilul din strada Dr. Felix nr.99, Sector 1, destinat desfășurării activității Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARARE

privind aprobarea încheierii actului adițional privind completarea contractului de închiriere nr.J-AC-106-S/22.06.2016privind spațiul situat în imobilul din strada Dr.Felix nr. 99 Sector 1, destinat desfășurării

activitatii Biroului nr.2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1

Văzând raportul de specialitate întocmit de către Direcția de Utilități Publice si expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea ’repturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1,

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/25.04.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 in Comisia de negociere a prețului de închiriere a unui imobil pentru desfasurarea activitatii Biroului nr.2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

Luând in considerare Procesul-verbal al ședinței din data de 7 iunie 2016-ora 12,00 al Comisiei de negociere a prețului și a condițiilor de închiriere a unui imobil constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/25.04.2016 prin care se ia act de finalizarea negocierii prețului de închiriere a imobilului situat in strada Dr.Felix nr. 99 Sector 1 pentru desfasurarea activitatii Biroului nr.2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 cu proprietarul imobilului SC JERO COM S.R.L., cu sediul in București, Calea Floreasca nr. 111-113, Sector 2 reprezentat de firma Imob Service System SRL;

In conformitate cu prevederile art. 29 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare referatul Serviciului Administrativ nr. D99/18.04.2017;

Văzând contractul de închiriere nr.J-AC-106-S/22.06.2016,

In temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) coroborate cu art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a Iministratiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă încheierea actului adițional privind completarea contractului de închiriere a imobilului situat in strada Dr.Felix nr. 99 Sector 1 nr. J-AC-106-S/22.06.2016, destinat desfășurării activitatii Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 Sectorului 1, potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare de consiliu.

Art.2. Se împuternicește doamna Elena Simona Moisescu, Director executiv al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, actul adițional la contractul de închiriere.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, membrii comisiilor, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei persoanelor și compartimentelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.06.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandru Ștefan Deaco:

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


Nr.: 163 Data: 30.06.2017Mirona-Giorgiana Mureșan163/30.06.2017 UCȘKDINTE DE ȘEDINȚĂ exandru Ștefan DeaZynu


Biroului nr.2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; Luând in considerare Procesul-verbal al ședinței din data de 7 iunie 2016-ora 12,00 al

Comisiei de negociere a prețului și a condițiilor de închiriere a unui imobil constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/25.04.2016 prin care se ia act de finalizarea negocierii prețului de inchiriere a imobilului situat in strada Dr.Felix nr. 99 Sector 1 pentru desfasurarea activitatii Biroului nr.2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 cu proprietarul imobilului SC JERO COM S.R.L., cu sediul in București, str.Călușei nr. 77A, et.l, ap.2, Sector 2 reprezentat de firma Imob Service System SRL;

In conformitate cu prevederile art. 29 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în conformitate cu art. 18 din Contractul de închiriere nr.J-AC-106-S/22.06.2016 s-a incheiat prezentul :

ACT ADIȚIONAL LA


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr.J-AC-106-S/22.06.2016

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre:

S.C. JERO COM SRL, cu sediul în București, str. Călușei nr. 77A, et.l, ap.2, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2640/1992, cod unic de înregistrare 27600, atribut fiscal R, cont virament RO 31RNCB0067004778880001 deschis la BCR-Agenția Dr.Felix, reprezentată prin Dna Rodica Drăguț și Ioana Comșa, în calitate de Locator.

Consiliul Local al Sectorului 1 București - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu sediul în București, Piața Amzei nr.13, telefon 021/31910.13, cont virament nr.R028TREZ24A541000203004X, deschis Trezoreria

Sectorului 1, reprezentată prin Directorul executiv Moisescu Elena Simona împuternicită prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.64/2016, în calitate de Locatar, denumit in cele ce urmeaza LOCATARUL.

Articol unic:

art. 1 al CAPITOLULUI II - OBIECTUL CONTRACTULUI se completează

cu punctul c) după cum urmează:

c) Locatarul va achita inclusiv contravaloarea cheltuielilor comune spațiului închiriat rezultate din condominiul Asociației de proprietari str.Dr.Felix nr.99 în cotă indiviză, după cum urmează: utilități compuse din apa rece, apa caldă și pierderi, servicii privind liftul, interfonul, camera de supraveghere. Internet, cheltuieli gospodărești ( becuri, carburant, detergenți,etc.), salarii și impozite cuvenite celor ce întocmesc situațiile contabile, om întreținere, cenzor, mentenanță lift, abonament citire contoare.

Toate celelalte prevederi rămân neschimbate.

Redactat în 2 (două) exemplare câte una pentru fiecare parte.

LOCATOR

LOCATAR


S.C. JERO COM SRL


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Direcția Publică de Evidență a Persoanelor si Stare Civilă Sector 1

5

Prin ASOCIAT RODICA DRĂGUȚ ASOCIAT IOANA COMSA

5

Prin Director, Elena Simona Moisescu

2