Hotărârea nr. 152/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cluj nr. 15, sector 1

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

 

STR. CLUJ NR. 15 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

 

Având în vedere:

-          Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1;

-          Raportul de specialitate nr. 967/22.05.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

-          Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

 

Văzând documentele emise:

-          Avizul Arhitectului Șef nr. 120/17.05.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-          Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9922/03.08.2016.

 

Ţinând seama de prevederile:

·            Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi completările  ulterioare;

·            Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

·            Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată;                                                                                                                          

·            P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

·            Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul  Local al sectorului  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. CLUJ NR. 15 - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 120/17.05.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele nr. 1 și  nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de  30.05.2017.

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

         Alexandru Ştefan Deaconu

                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                       Mirona-Giorgiana Mureşan

 

 

 

 

Nr.:  152   

Data: 30.05.2017