Hotărârea nr. 151/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2017 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 235/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de refacere (curățare și restaurare) a picturii bisericii

                                                                                               

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 235/21.12.2016  privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de refacere (curățare și restaurare) a picturii bisericii

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu;

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult –centre spirituale ale comunităţii”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 235/21.12.2016  privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de refacere (curățare și restaurare) a picturii bisericii;

Urmare adresei înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 18402 /16.05.2017 privind înaintarea de către Parohia Sfânta Vineri-Nouă a devizului cu lucrările care se vor efectua din alocarea sumei aprobate de 130.000,00 lei;

În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2)  lit. s) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

                 Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 235/21.12.2016  privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de refacere (curățare și restaurare) a picturii bisericii, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorul 1 al Municipiului București Actul Adiţional la Protocolul de Colaborare menționat la art. 1.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia  Management Economic  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de  30.05.2017.

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

         Alexandru Ştefan Deaconu

                                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                                        Mirona-Giorgiana Mureşan

 

 

 

 

Nr.:  151   

Data: 30.05.2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la

Hotărârea de Consiliu Local

Nr. 151/30.05.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Alexandru Ștefan Deaconu

 

 
 

 

 

 

 

 

 


ACT ADITIONAL Nr. 1 LA

 

PROTOCOLUL  DE COLABORARE

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/21.12.2016  privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de refacere (curățare și restaurare) a picturii bisericii

 

 

În conformitate cu prevederile  art. 7.2. din Protocolul de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/21.12.2016  privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de refacere (curățare și restaurare) a picturii bisericii;

Ţinând cont de adresa înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 18402 /16.05.2017 privind înaintarea de către Parohia Sfânta Vineri-Nouă a devizului cu lucrările care se vor efectua din alocarea sumei aprobate de 130.000,00 lei ;

s-a încheiat prezentul

 

ACT ADIŢIONAL LA

PROTOCOLUL DE COLABORARE

 

 

 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

Sectorul 1 al Municipiului București cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentat prin domnul Daniel Tudorache, în calitate de Primar al sectorului 1 al Municipiului București;

și

Parohia Sfânta Vineri-Nouă, cu sediul în București, șos. Nicolae Titulescu nr. 157 - 161, Sector 1 cont RO03CECEB10836RON0343700 deschis la CEC Bank, cod fiscal 13333201, reprezentată prin preot Michael Tița, în calitate de preot paroh, denumită în cele ce urmează BISERICA

 

2. Art. 3.1 din Protocolul de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/21.12.2016  se modifică astfel:

            Sectorul 1 al Municipiului București va acorda un sprijin financiar Parohiei Sfânta Vineri – Nouă, în valoare de 130.000,00 lei, pentru finanțarea lucrărilor prezentate în Anexa nr.1, care constituie parte integrantă a prezentului Act Adițional”.

3. Art. 4.1 din Protocolul de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/21.12.2016  se modifică astfel:

„Prezentul protocol se încheie până la 31.12.2017, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție durata lucrărilor finanțate, cu condiția asigurării creditelor bugetare”.

4. Celelalte clauze ale Protocolului de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/21.12.2016  rămân nemodificate.

Părţile au înţeles să încheie astăzi …………….. prezentul Act Adiţional în două exemplare, egal autentice, câte unul pentru fiecare parte.

 

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                             PAROHIA SFÂNTA VINERI - NOUĂ

                                                                                            

PRIMAR,                                                                                          PREOT PAROH, 

                                                                                                            MICHAEL TIȚA

DANIEL TUDORACHE                                             

                                                                                         

 

Direcţia Managament Economic,

Director Executiv                                                                                                                 

Ortansa FRONE-BORCEA

 

Vizat CFPP

 

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Spații cu altă

destinație decât cea de locuință

Consilier Juridic

Beatrice Florentina MOJA

 

Direcţia Investiţii,

Director Executiv

Cosmin FODOROIU