Hotărârea nr. 15/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. RENAȘTERII Nr. 54, Sectorul 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. RENAȘTERII NR. 54 , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 35 /11.01.2017 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 70 /11.01.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 10910/05.05.2015.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. e), art. 81, alin. (2) , lit. i), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. RENAȘTERII NR. 54, SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 70 /11.01.2017, prezentat în anexa 1 și cu Planșa de Reglementări vizată prezentată în anexa 2.

Art.2: Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul Ia construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Alexandru Ștefan Deaconu
CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 15

Data: 31.01.2017

2

\n

Anexa 1vÂt«ț- MU IM ICI PIUI BUCUREȘTI

w sectorul!

www.primariascctorl.ro

pentru cetățean, pentru bunăstare

B1ROUJL, REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de Pandelea Nicolae cu adresa în București, str. Nuvelei nr. înregistrată la nr.2011 din 19.01.2016, completata cu nr. 35338 din 04.10.2016, în conformitate privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite un


AVIZNR.

PENTRU

PUD - STR. RENAȘTERII NR. 54 - SECTOR 1 Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 342,00 mp (347,00 tnp din măsurători cadastral mențiunilor din Extrasul de Carte Funciara nr. 201531, eliberat la data de 19.04.2016.

INIȚIATOR:    PANDELEA NICOLAE

PROIECTANT:    S.C. RAUM PROIECT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Mircea Radu N. Savu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiatăz


învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Renașterii nr.52; Sud - str str. Triumfului nr.63, E- artera de circulație str. Renașterii.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla -locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate in afara perimetrelor de protecție. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe aceasta lista conform informaților din Certificatul de urbanism nr. 1644/45/R/25268 din 12.08.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: Lla: POTmax= 45%, CUTmax=0.9 (pentru P+IE), CUTmax=1.3 (pentru P+2), Hmax cornișă = lOm. în cazul mansardelor, se admite o depășirea a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC. Retragerea minimă față de aliniament - pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să


nu se lase calcane vizibile.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate. Retragerea față de limita posterioară a terenului - egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 3,00m; stanga - la limita proprietății, cu curte de lumină pe zona mediană; Retrageri minime față de limita posterioară - min. 5,00m;

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retregerile astfel definite sunt obligatorii - depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Renașterii, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 10910/05.05.2015.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, in conformitate cu Avizul Comisiei de Coordonare nr. 1327238/30.04.2015.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/9/02.11.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1644/45/R/25268 din 12.08.2016, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București.

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROQ"Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: registraiuraiaipriiTiarias I ,ro httD://www.Drimariasectorl.ro


Anexa 2P.U.D. IMOBIL DE LOCUINȚE

Sector 1, Str. Renașterii, Hr. 54

-aete-AL-SECTORULU11


p A>J 4


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

y[m]

x [m]

1

582570.600

331510.030

2

582565.061

331499.843

3

582544.281

331524.219

4

582536.742

331514.042

Supr. totala măsurată = 347mp P = 82,98m

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI :

S parcela = 347mp Rh = S+P+2E+M POT max. = 45%    Sc max. = 156,15mp

CUT* max. = 1,3    Sd max. = 545,00mp3-


2,5


tF-


12


2,5


7'


PROFIL AA - STR. RENAȘTERII


LEGENDA:


LIMITE

LIMITA ZONA OE STUDIU

LIMITA PARCELA CARE A GENERAT PUD


ZONIFICARI FUNCȚIONALE
CONSTRUCȚII LOCUIRE INDIVIDUALA CONSTRUCȚII LOCUIRE COLECTIVA ZONA CU ACTIVITATI INDUSTRIALE ZONA CU ACTIVITATI DE SERVICII