Hotărârea nr. 148/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 148 / 2017 privind proiectul educațional și social ”Grădinița de vacanță – pachet de servicii educațional și social pentru preșcolari”

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                                                                                                                                             

 

                                        HOTĂRÂRE

 

privind  aprobarea implementării Proiectului educaţional şi social „Grădiniţa de vacanţă” Pachet de servicii educaţionale şi sociale pentru preşcolari, derulat în cinci unităţi de  învăţământ preşcolar  de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

Văzând Expunerea de motive a grupului de consilieri PSD   privind  aprobarea implementării  Proiectului educaţional şi social „Grădiniţa de vacanţă” Pachet de servicii educaţionale şi sociale pentru preşcolari, derulat în cinci unităţi de  învăţământ preşcolar  de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. M / 1250 / 29.05.2017;

Ținând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Având în vedere dispoziţiile :

a)      Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

b)      Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

c)      Ordinului nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale;

d)     OMENCS Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

e)      Procedura ISMB privind organizarea gradiniţei de vacanţă în unităţile de învăţământ preşcolar de pe raza Municipiului Bucureşti,

În conformitate  cu prevederile  Regulamentului  de organizare  si functionare  al  Consiliului  Local al Sectorului 1;

În temeiul dispozitiilor  art. 45 alin. (2),  art 81 alin. (2) lit. j), precum si art. 115 alin.(1)  lit.b) din Legea administratiei  publice  locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificarile  si completarile  ulterioare,

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă implementarea  Proiectului educaţional şi social „Grădiniţa de vacanţă” Pachet de servicii educaţionale şi sociale pentru preşcolari, derulat în cinci unităţi de  învăţământ preşcolar  de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform Anexelor nr.1, respectiv nr. 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Primarul sectorului 1 şi Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea  prezentei hotărâri se face prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice- Sectorul 1.

(3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.05.2017.

 

     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

       Alexandru-Ștefan Deaconu                                                                 SECRETAR

                                                                                                         Mirona-Giorgiana Mureșan

 

 

Nr.:  148

Data:  30.05.2017

Anexa nr. 1

La Hotărârea Consiliului Local nr. 148/30.05.2017

Președinte de ședință

Alexandru Ștefan Deaconu

 

PROIECTUL  EDUCAȚIONAL

 ” GRADINITA DE VACANTA-

Pachet de Servicii educaționale şi sociale pentru preșcolari”

PROGRAM AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 1

BUCUREŞTI

 

            Proiectul educațional şi social  ”GRADINITA DE VACANTA - Pachet de Servicii educaționale şi sociale pentru preșcolari” îşi propune să contribuie, prin intermediul educaţiei non formale realizată cu 350 de prescolari elevi din învățământul din cadrul unităților de învățământ prescolar ale sectorului 1, pe de o parte la prevenirea/reducerea abandonului școlar și menținerea copiilor în educație

            În prima etapă se realizează informarea unităților de învățământ din sectorul 1 cu privire la acest proiect și susținerea financiară a implementării proiectului de către autoritatea locală – Primăria sectorului 1, precum și a comunității educaționale a sectorului 1, părinții elevilor şi preşcolarilor, persoane publice și private care doresc să susțină acest proiect, ONG-uri și asociații cu activitate în domeniul educațional și selectarea școlilor pilot care vor implementa proiectul, realizată în baza analizei de nevoi.

           

În a doua etapă, vor avea loc activitățile cu cei 350 de prescolari, în gradinitele pilot.

          

Proiectul educațional  ”GRADINITA DE VACANTA - Pachet de Servicii educaționale şi sociale pentru preșcolari” se va dezvolta prin proiectarea și implementarea proiectului „Grădinița de vacanță” pentru un număr de 350 preșcolari din cinci unități de învățământ preșcolar, program în cadrul căruia, preşcolarii din untăţile de învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1, ai căror părinţi nu se pot ocupa de supravegherea lor pe timpul vacanţei de vară, vor beneficia de masă si servicii educaţionale şi pe perioada vacanţei de vară; unitatile de invatamant prescolar implicate in proiect vor fi: Gradinita nr. 206, Gradinita nr. 222 si Gradinta Nr.116, Gradinita nr. 44,  Gradinita nr. 46, conform Anexei nr.2.

 

1. Scopul programului

Facilitarea accesului la educație si creșterea nivelului de educație a preșcolarilor, prin abordarea de tipul „pe tot parcursul anului școlar”, dezvoltarea si implementarea de instrumente/ soluții pentru prevenirea/ reducerea fenomenului de părăsire timpurie a scolii, promovarea/dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la prescolari. Proiectul promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților inovative de tipul “Grădiniţa de vacanţâ”,  vizând întărirea abilităților de bază (vorbit/ citit/ socotit), dezvoltarea culturii personale, respectului de sine, prin metode alternative/creative de învățare. Ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale alternative/inovative, care permit accesul grupului țintă la noi oportunități și participarea egală la educație. Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/ flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare. Prin depășirea dezinteresului față de metodele tradiționale de educație, proiectul va spori participarea/ menținerea în învățământul obligatoriu a copiilor provenind din familii cu posibilități materiale reduse. Se va realiza o intervenție pilot folosind echipamentele informatice/ multimedia, existente în școlile şi grădiniţele  pilot, pentru a explora noi abordări în educația școlară (activități  specifice pentru ”grădinița de vacanță”,).

 

2. Obiectivul general:

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin implementarea Proiectului  educațional si social  ”GRADINITA DE VACANTA - Pachet de Servicii educaționale şi sociale pentru preșcolari”, care va facilita participarea activă a minim 350 de preșcolari din învățământul preșcolar care învață în unitățile de învățământ de stat din Sectorul 1, în vacanța de vara, în vederea petrecerii în siguranță, util și plăcut a timpului, pe perioada vacanțelor.

Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru gradinitele din sectorul I, care, alături de educația formală, va crește valoare actului educațional.

 

3. Obiective principale:

O 1: Implementarea unor servicii educaționale specializate, informale și non formale, de zi, , pentru copii din sectorul I, de nivel european, care să conducă la reducerea abandonului școlar, menținerea elevilor din grupul țintă în educație, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora și să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară.

O 2: Creșterea adaptabilității preșcolarilor la mediul școlar și integrarea mai rapidă a acestora în cadrul unităților de învățământ preșcolar, prin realizarea programelor „Grădinţa pentru toţi” şi ”Grădinița de vară”;

O 3: Dezvoltarea la preșcolarii din grupul țintă a abilităţilor de comunicare verbală, para verbală şi nonverbală, pentru a acționa corespunzător normelor de comportament civilizat, în situaţii specifice de viață;

O 4: Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;

O5 : Dezvoltarea creativității copiilor și încurajarea talentului acestora, prin realizarea de activități extra curriculare și extrașcolare diverse ( muzică, pictură, teatru, cercuri de creație, abilitare elementară IT, excursii tematice, tabere, etc.);

O 6: Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor, prin includerea acestora în programe educaționale;

O 7 Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;

O 8: Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea etc.;

O 9: Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor şcolarului mic din familia prea ocupată/cu situație materială precară, aflat în situaţia de risc de a fi neglijat;

O 10: Identificarea propriilor puncte forte ( precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora

O 11: Stimularea şi - implicit - creşterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

O 12: Ameliorarea intensităţii factorilor generatori de situaţii de risc;

 

4. Principiile care stau la baza activităţii programului ”GRADINITA DE VACANTA - Pachet de Servicii educaționale şi sociale pentru preșcolari”, sunt:

a.) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

b.) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

c.) respectarea demnităţii copilului;

d.) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;

e.) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;

f.) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice cu rezultate deosebite în educația elevilor;

g.) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

h.) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

 

4. Baza legală:

 

·         Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

·         Ordin nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale;

·         OMENCS Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

·         Procedura ISMB privind organizarea gradintei de vacanta in unitatile de invatamat prescolar de pe raza Municipiului Bucuresti

 

 

5.  Grupul ţintă/categorii de beneficiari

Grupul ţintă al proiectului/ beneficiari direcți ai proiectului este format din:

s minim 350 de copii din învăţământul preșcolar  din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, elevi ai căror părinţi nu pot asigura supravegherea pe timpul vacanţei de vară, care vor lucra în Programul ”Grădinița de vacanță”;

Grupul ţintă al proiectului/ beneficiari indirecți ai proiectului este format din:

s700 părinți/reprezentanți legali ai copiilor din învăţământul preșcolar  din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1;

 

6. Perioada de implementare:

 

Programul ”GRADINITA DE VACANTA - Pachet de Servicii educaționale şi sociale pentru preșcolari” se va desfășura pe durata vacantei de vara a anului școlar 2016-2017. Parintii interesati vor depune cerere de inscriere la directiunea gradinitei pana la data de 15 iunie 2017.

 

7. BUGETUL PROIECTULUI

 

 

Nr.crt.

Unitatea de invatamant

Nr.copii

Masa lei/zi/  copil

Activit. Educ Lei/zi/

copil

Total cost/

copil/zi

Total cost/

copil/

luna

Buget/

luna

Buget/

program

Euro

1

Gradinita 206

150

15

40

55

1100

   165.000,00    

      330.000,00    

      73.333,33    

2

Gradinita 222

50

15

40

55

1100

      55.000,00    

      110.000,00    

      24.444,44    

3

Gradinita 44

50

15

40

55

1100

      55.000,00    

      110.000,00    

      24.444,44    

4

Gradinita 46

50

15

40

55

1100

      55.000,00    

      110.000,00    

      24.444,44    

5

Gradinita 116

50

15

40

55

1100

      55.000,00    

      110.000,00    

      24.444,44    

 

Total

350

 

 

 

 

   385.000,00    

      770.000,00    

    171.111,11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPUL CONSILIERILOR P.S.D.

reprezentat prin Consilier local Enache Raluca

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local nr.148/30.05.2017

Președinte de ședință

Alexandru Ștefan Deaconu

 

 

LISTA GRADINIȚELOR ÎNSCRISE ÎN PROGRAM

 

NR.

CRT.

GRADINIȚA

1.

Gradinița nr. 206

2.

Gradinița nr. 222

3.

Gradinița nr. 116

4.

Gradinița nr. 44

5.

Gradinița nr. 46