Hotărârea nr. 126/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77 din 04.04.2017 privind privind numirea unei Comisii în vederea constatării şi remedierii deficienţelor constate în cadrul Adăpostului Odăi, aflat în administrarea Primăriei Sectorului 1

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 privind  numirea unei comisii

în vederea constatării şi remedierii deficienţelor constate în cadrul

Adăpostului Odăi, aflat în administrarea Primăriei  Sectorului 1

 

 

          Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de Specialitate nr. 1251/29.05.2017 întocmit de Direcţia Juridică,

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu,

 

          Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         

Având în vedere precizările Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

 

Analizând dispoziţiile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicata  în anul 2014, art. 5,

 

 Ţinând seama de  HGR nr. 1059/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

 

Luând în considerare  Ordinul nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 05/2004 privind protecţia animalelor,

 

Având în vedere dispoziţiile art. 29 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,  aprobat  prin Anexa 1 a OGR 35/2002,

 

În temeiul art. 45, alin. (1), art. 54  alin. (7), art. 80, art. 81, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.I.  Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“  Art. 1.  Se constituie Comisia de analiză şi verificare în vederea identificării soluţiilor pentru  Adăpostul Odăi, aflat în subordinea Poliţiei Locale a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti”.

 

Art. II. Art.4  al  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 se modifică şi va avea următorul cuprins :

  “Art. 4. Având în vedere urgenţa identificării soluţiilor, comisia îşi desfăşoară activitatea pentru o perioadă  de 6 luni de la intrarea în vigoare, conform legii, a prezentei hotărâri.”

Art. III.  Art.9  al  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 se modifică şi va avea următorul cuprins :

 “Art. 9.  Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţă publică.”

Art. IV. (1) Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 rămân neschimbate.

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.05.2017.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

         Alexandru Ştefan Deaconu

                                                                                              SECRETAR,

                                                                                  Mirona-Giorgiana Mureşan

 

 

 

 

Nr.:  126   

Data: 30.05.2017