Hotărârea nr. 123/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 / 2017 privind modificarea alin. (1) al art. 3 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 124 / 28.07.2015 referitor la modificarea componenței comisiei de evaluare a propunerilor / proiectelor depuse în vederea finanțării unor activități nonprofit în scopul realizării unor obiective de interes public local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea alin. 1 al art. 3 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 124 / 28.07.2015, referitor la modificarea componenței comisiei de evaluare a propunerilor / proiectelor depuse în vederea finanțării unor activitati nonprofit in scopul realizării unor obiective de interes public local.

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 124/28.07.2015 care privește stabilirea categoriilor de programe/proiecte în domeniile „cultural”, „educație”, „social”, „sport”,

„protecția mediului”, „culte religioase” și altele asemenea, precum și aprobarea criteriilor privind acordarea finanțării acestora, în interes public local, la nivelul Sectorului 1;

în temeiul art. 45, alin (1), art. 36, alin. (2), lit d) si alin 6), lit a), punctele 1-6, pct. 9 si 19, art. 81, alin. (2), lit. j) și lit. k), coroborate cu art. 115, alin.(l), lit (b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art I Se modifică alin. (1) al articolului 3 din Anexa nr 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/28.07.2015, și va avea următorul cuprins:

„Art.3 (1) în vederea verificării eligibilității și a îndeplinirii criteriilor generale si specifice de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 2-4 din Anexa nr 3 la prezenta hotărâre, se constituie Comisia de evaluare a propunerilor de programe/proiecte depuse in vederea finanțării unor activități nonprofit în scopul realizării unor obiective de interes public local, având următoarea componență:

1 președinte, 4 membri si 2 membri supleanți.

a)    Președinte: Domnica Dan, Consilier din cadrul Direcției Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte

b)    Membru 1: Iancu Georgiana, Consilier Asistent din cadrul Direcției Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte

c)    Membru 2: Moja Beatrice, Consilier juridic din cadrul Serviciului Legislație și Spații cu Altă Destinație decât cea de Locuință

d)    Membru 3: Poznan Alin, Consilier Debutant din cadrul Direcției Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte

e)    Membru 4: Bălășescu Olga, Serviciul Buget, Execuție Bugetară

f)    Membru supleant 1: Bunea Ion, Consilier din cadrul Direcției Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte

g)    Membru supleant 2: Oprea Ioana, Consilier Debutant din cadrul Direcției Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte”

Art. II. Celelalte prevederi ale Anexei nr 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/28.07.2015, rămîn neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret si Culte și membrii comisiei, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Nr.: 123 Data: 08.05.2017