Hotărârea nr. 120/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2017 privind achiziționare de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 - Legea poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.l, alin.(2), lit.(b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin.(l), art.80, art.81, alin.(2) și art.l 15 alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală a Sectorului 1 pentru reprezentarea instituției în relațiile cu instanțele de judecată, prin aplicarea legii.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Poliției Locale Sector 1 să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice.

Art.3(l) Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Aceasta hotarare a fost adoptata in ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.04.2017.


CONTRASEMNEAZĂ,Nr.: 120 Data: 28.04.2017