Hotărârea nr. 119/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 2017 privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului Bucureşti – România şi Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului București -România și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din RepublicaMoldova”.

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte - Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Drept Internațional și Tratate, nr.H 2-1/4818/2016 și H 2-1/5357/2017, precum și ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 105944/21.11.2016 și nr. 121272/10.01.2017,

Având în vedere Hotărârea nr.61/28.02.2017 a Consiliului General al Municipiului București prin care se împuternicește Consiliul Local al sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului București - România și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova”.

Ținând cont de amendamentul inițiat de domnul consilier Augustin Manuel Vieru și aprobat în cadrul ședinței din data de 28.04.2017;

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 28.04.2017;

în temeiul prevederilor art. 45, alin.(l), art.81, alin.(2) lit.”p” și art.l 15, alin.(l), lit.”b”, din Legea nr.

215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului București - România și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova”, conform Anexei nr.

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local, înțelegerea de cooperare menționată la articolul 1.

Art. 3. Se desemnează următorii consilieri pentru a face parte din comisia care va alege din rândul consilierilor nominalizați un coordonator în sensul Art. 5, alin. a), al Anexei înțelegerii de Cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău:

-    Manuel Augustin Vieru

-    Mihail Teodor Purcărea

-    Ionel Florian Lixandru

-    Virgil Mădălin Olteanu

-    Alexandru Ștefan Deaconu

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum si Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceasta hotărâre a fost adoptată in ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de

Nr.: 119

Data: 28.04.2017

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 28.04.2017 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, țcIri^Ștefan DeaconuÎNȚELEGERE DE COOPERARE între    VdV

SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCUREȘT Și

SECTORUL CENTRU al MUNICIPIULUI CHISINĂU din REPUBLICA MOLDOVA

Sectorul 1 al Municipiului București din România și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, denumite în continuare Părți, ca urmare a negocierilor amiabile, potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și din Republica Moldova,

Ținând cont de dispozițiile articolului 15, alin, 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții,

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale pe termen lung, în baza principiilor egalității și avantajului reciproc,

Convinse fiind că această nouă formă de cooperare va contribui la consolidarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre Părți, precum și la dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale,

Au convenit următoarele:

Articolul 1 - OBIECTIVE

Părțile vor coopera în vederea creșterii capacității instituționale a autorităților publice locale din localitățile lor, cu scopul de-a asigura dezvoltarea economico-socială a comunităților locale.

a)    Cunoașterea modului de viață și a tradițiilor specifice locuitorilor din Sectorul Centru al Municipiului Chișinău și din Sectorul 1 al Municipiului București;

b)    Identificarea elementelor comune din programele de dezvoltare economică și socială ale administrațiilor din cele două sectoare, care pot fi incluse în proiecte și programe specifice domeniilor stabilite în prezenta „înțelegere de cooperare";

c)    Evidențierea priorităților și intereselor convergente în cadrul cooperării;

d)    Inițierea și promovarea schimburilor de experiență, a parteneriatelor și a altor forme de cooperare între instituții, organizații neguvernamentale și societate civilă;

Articolul2- DOMENII DE COOPERARE

în baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalității și avantajului reciproc, Părțile vor dezvolta relații de cooperare în următoarele domenii:

a)    Dezvoltarea relațiilor economice și culturale;

b)    Schimb de expertiză în domeniul infrastructurii;

c)    Protecția mediului înconjurător;

d)    Conservarea și promovarea patrimoniului cultural;

e)    Cultură, artă, educație, turism și programe pentru tineri;

f)    Alte domenii de cooperare din sfera de competență a părților.

Articolul 3- MODALITĂȚI DE COOPERARE

a) Potrivit competențelor de care dispun, Părțile vor asigura transferul eficient de informații și idei, prin intermediul vizitelor reciproce organizate pentru delegații oficiale și specialiști în domeniile convenite în prezenta înțelegere.

Articolul 4 - ASPECTE FINANCIARE

Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul prezentei înțelegeri de cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Articolul 5 - COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE

a)    Fiecare parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a înțelegerii de cooperare.

b)    Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare a proiectelor și programelor specifice domeniilor de cooperare asupra cărora au convenit.

Articolul 6 - AUTORITĂȚI COMPETENTE

(1)    Autoritățile competente pentru aprobarea, implementarea și controlul activităților, proiectelor și programelor ce se vor derula, în domeniile enunțate anterior, sunt cele nominalizate în legislațiile în vigoare din România și Republica Moldova;

(2)    Părțile se vor informa reciproc, în timp util, cu privire la procedurile și documentele specifice necesare inițierii și derulării programelor de cooperare.

Articolul 7-SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de cooperare se va soluționa amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe.

Articolul 8 - MODIFICAREA „înțelegerii de cooperare"

(1)    Sectorul Centru al Municipiului Chișinău și Sectorul 1 al Municipiului București pot modifica și reglementa conținutul prezentei „înțelegeri", ori de câte ori apare necesitatea derulării eficiente a proiectelor și a programelor inițiate, în beneficiul comun al celor două Părți.

(2)    Modificările și/sau completările la prezenta înțelegere de cooperare vor produce efecte de la data semnării, în conformitate cu prevederile art.9 al înțelegerii;

(3)    Modificarea „înțelegerii de cooperare" se va face prin „Acte adiționale" și/sau alte acte juridice agreate de Părți.

Articolul 9 - INTRAREA ÎN VIGOARE, DURATĂ și DENUNȚARE

(1)    Prezenta înțelegere de cooperare produce efecte de la data semnării și se încheie pentru o perioadă nedeterminată ;

(2)    „înțelegerea de cooperare" poate fi denunțată după cum urmează:

a)    Prin acordul Părților;

b)    De către oricare Parte, prin notificare scrisă; în acest caz, prezenta înțelegere de cooperare nu se mai aplică începând cu cea de a 30-a zi de la data notificării.

(3) încetarea prezentei „înțelegeri" nu va afecta desfășurarea programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, exceptând situațiile în care „Părțile" au convenit altfel.

Semnată la...................


la data de


...................... în două exemplare originale în limba română.


Pentru

Sectorul 1 al Municipiului București din România


Pentru

Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova

Primar,

DANIEL TUDORACHE

Pretor,

OLEG POIATA