Hotărârea nr. 118/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 / 2017 privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unui serviciu public


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unui serviciu public

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcției Utilități Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 49/15.03.2017 a Direcției Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, precum și Raportul Comisiei de inventariere a spațiilor din imobilul situat în Municipiul București, Sectorul 1, Piața Amzei nr. 13,

Ținând seama de prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2010 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale art. 869, 874 și 875 din Codul Civil, precum și de cele ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001 privind administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1,

în temeiul art.45 alin.(l), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art.115 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215/2010 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă darea în folosința gratuită către Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 a spațiilor identificate potrivit Anexelor nr. 1 și nr. 2, situate la parterul respectiv la etajul 3 al imobilului din Municipiul București, Sectorul 1, Piața Amzei nr. 13.

Art. 2. - (1) Predarea-primirea spațiilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

(2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să aprobe componența nominală a comisiei de predare a spațiilor și, pe baza propunerilor acesteia, să semneze, pentru Consiliul Local al Sectorului 1, protocolul prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) începând cu data prezentei hotărâri, încetează dreptul de administrare al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 asupra spațiului în suprafață de 114,88 mp. prevăzut în Anexa nr. 3.

(2) Predarea-primirea spațiului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat în condițiile art. 2 din prezenta hotărâre.

(3) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 47 din 26.02.2015 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a spațiului cu altă destinație în suprafață de 3182,29 mp situat în Piața Amzei nr. 13, sector 1 se modifică după cum urmează:

a.    Titlul va avea următorul cuprins:

„Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a spațiului cu altă destinație în suprafață de 3182,29 mp situat în Piața Amzei nr. 13, sector 1”.

b.    Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a spațiului cu altă destinație în suprafață de 3067,41 mp situat în Piața Amzei nr. 13, sector 1, identificat conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

c.    Anexa nr. 1 se modifică în mod corespunzător prevederilor alin. (1).

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, precum și Direcția Investiții, Direcția Utilități Publice, Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte și Direcția Juridică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorității executive a administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 28.04.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Alexandru-Stelan DeaconuCONTRASEMNEAZĂ,


Mirona-Gibraiana Mureșan

Nr.: 118

Data: 28.04.2017

A'#4-/- a/^.    / -


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SEC'I ORULU11

Nr. - 1


2 8 APR 2017
RECAPITULATIE


Ur.

Aneavers

Denumiră

innriiMrrQ

•Si^pra/aCo,

kntof

Spațiu ffomcrebl

24.78

„•

Scatiu comercial

41.25

Depozit

13.45

4

Depozit

13.27

ș

Grup sanitar

S.B3

Bate

2.4-5

7

Wc

3.2?

•T

Spațiu comercial

7051

9

Hol

9.01

10

Grup sanHar

4 10

’1

Wc

2,11

12

Wc

2.27

13

GruD sanitar

1 91

1+

Hoț

7.16

15

Hol

5,90

16

Sai

2=69

17

Scatiu comercial

39.54

in

Deoozlt

2.92

19

Bale

2.43

20

Saș

’ 60

21

Grup sanitar

1.22

22

Wc

1.54

23

Sas

2.54

24

Grup ian Ilar

1.19

25

Wc

1.57

SUPRAFEȚE


Nr.

încăpere

Denumire

Suprafața utila

11

Birou

22,34mp

26

Sala

114,88mp