Hotărârea nr. 82/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 82 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 126/2012 privind

reorganizarea Centrului de Asistare si Proteție Copil cu Handicap Sf. Gavril în cadrul Școlii Speciale nr. 8 și transferul dreptului de administrare asupra imobilului situat în București, Sector 1, Str. Victor Daimaca nr. 2 de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Administrația Unităților de Învațamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistanță Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Codului civil în materia dreptului de administrare a proprietății publice;

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local Sector 1 nr. 126/2012 privind reorganizarea Centrului de Asistare și Protecție Copil cu Handicap Sf. Gavril, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în cadrul Școlii Speciale nr. 8?i transferul dreptului de administrare asupra imobilului situat în București, Sector 1, Str. Victor Daimaca nr. 2 de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Administația Unităților de Învățământ

Preunivesitar și Unităților Sanitare Sector 1, precumși Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/26.07.2012, respectiv nr. 166/14.08.2012;

În considerarea faptului că nu s-au finalizat demersurile administrative în vederea reorganizării Centrului de Asistare și Protecție Copil cu Handicap Sf. Gavril din cadrul Direcției Generale de Asisteiță Socială și Protecția Copilului Sector 1 în cadrul Școlii Speciale nr. 8;

Îi temeiul prevederilor art.45, alii.(3), art.81 , alii .(2), lit.f), coroborate cu art.115, alii.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 126/2012 privind reorganizarea Centrului de Asistare si Proteție Copil cu Handicap Sf. Gavril în cadrul Școlii Speciale nr. 8 și transferul dreptului de administrare asupra imobilului situat în București, Sector 1, Str. Victor Daimaca nr. 2 de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Sector 1, începând cu data comunicării prezei tei hotărâri.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Sector 1, Școala Specială nr. 8, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îidepliiire prevederile prezeitei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 82

Data: 28.05.2013