Hotărârea nr. 80/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 80 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului

Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice;, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.41-48 din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 239/22.11.2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1;

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu numărul de înregistrare 173 din 04.01.2013 prin care se stabilește numărul maxim de posturi de 940, începând cu data de 01.01.2013 pentru subunitatea administrativ teritorială a sectorului 1;

Văzând dispoziția 3220/12.05.2011 a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum și din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de dispoziția Primarului Sectorului nr. 1 al Municipiului București nr. 4301/27.05.2013 prin care se stabilește numărul maxim de 96 de posturi pentru Administrația Domeniului Public Sector 1;

În temeiul art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.    Se aprobă modificarea numărului maxim de posturi de la 95 la 96 de posturi

pentru Administrația Domeniului Public Sector 1.

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.239/22.11.2012, privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1 își păstrează valabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectroului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 80

Data: 28.05.2013

\n

Anexa 1Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 80/28.05.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5    5    5"

Ion Brad

STAT DE FUNCȚII

5

al Administrației Domeniului Public Sector 1

5

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE exeCutie

GRADUL/

TREAPTA

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

Dir. General

II

SS

1

Dir. General adj.

II

SS

1

Dir. Economic

II

SS

1

Dir. Economic adj.

II

SS

1

Șef Serviciu

II

SS

9

Șef Birou

II

SS

6

Șef form. muncitori

II

5

consilier juridic

IA

SS

1

consilier juridic

I

SS

3

insp. specialitate

IA

SS

15

insp. specialitate

I

SS

9

insp. specialitate

II

SS

3

auditor

I

SS

1

subinginer

IA

SSD

1

referent

IA

M

5

muncitori calificați

I

2

muncitori calificați

II

1

muncitori calificați

III

6

muncitori calificați

IV

4

șofer

I

14

muncitori

necalificați

I

4

magaziner

1

îngrijitor

2

TOTAL

SALARIAȚI

96