Hotărârea nr. 79/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 79 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea în primul semestru al anului 2013 a Planului de ocupare

a funcțiilor publice pe anul 2013 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, (anexa 2), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 196 din 27.09.2012

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate prevederile cu Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11, alin. (2) din Ordinul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

Având în vedere adresa nr. 13167 din 21.05.2013 a DțireeicGenerale de Asistență și Protecția Copilului Sector 1 privind propunerea de modificare a planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013.

Luând în considerare propunerea privind modificarea în primul semestru al anului 2013 a planului de ocupare a funcțiilor publice, înaintată Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin adresa înregistrată sub nr. 18398 din 27.05.2013;

În baza prevederilor art. 45, alin (1), art. 81, alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează art. 2 și anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196 din 27.09.2012, după cum urmează:

“Se aprobă modificareaș i completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru instituția publică de interes local Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;”

Art.2. (1) Planul de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum și de la nivelul instituțiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) Sectorul 1 al Municipiului Bșutci urvea înștiința Agenția Națională a Funcționarilor Publici în ceea ce privește modifcarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 1, pe anul 2013, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului1 nr. 196 din 27.09.2012, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcția Juridică și Resurse

Umane, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 79 Data: 28.05.2013

\n

Anexa 1Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr.79/28.05.2013

Președinte de Sedință Ion Brad

PLAN DE OCUPARE FUNCȚII PUBLICE 2013 modificat în primul semestru pe anul 2013

Anexa nr. 1b) - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi

înființate

Nr. maxim de functii publice supuse

reorganizării, inclusiv cele care se desființează

prin transformare la promovarea în grad/clasa

Nr. maxim de functii publice rezervate

promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate

promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate

prin recrutare/transfer

director general

1

1

0

0

0

0

0

0

director general adjunct

2

2

0

0

0

0

0

0

director executiv

1

1

0

0

0

0

0

0

șef serviciu

18

18

0

0

0

0

0

0

șef birou

8

8

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

30

30

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

0

1

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

3

0

3

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

78

44

34

2

0

0

0

3

consilier clasa I grad profesional principal

82

63

19

0

1

0

0

1

consilier clasa I grad profesional superior

51

41

10

1

0

0

0

1

Total funcții publice clasa I

217

149

67

3

1

0

0

5

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional principal

6

5

1

0

1

0

0

0

referent clasa III grad profesional superior

19

18

1

0

1

0

0

1

Total funcții publice clasa III

26

24

2

0

2

0

0

1

Total funcții publice execuție

243

173

69

3

3

0

0

6

Total funcții publice

273

203

69

3

3

0

0

6