Hotărârea nr. 75/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei ș i Statului de funcții ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precumși Raportul de specialitate al Direțciei Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.1), art.81, alin.(2), lit.e) și art.1 15, alin.1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 75

Data: 21.05.2013

\n

Anexa 1Anexa 2Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 75/21.05.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STAT DE FUNCȚII PUBLICE

pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

FUNCȚIA

CLASA

GRAD

PROFESIONAL

GRADAȚIA

NUMĂR

FUNCȚII

PUBLICE

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR

GENERAL

-

I

II

-

1

DIRECTOR

GENERAL

ADJUNCT

-

I

II

-

3

ȘEF SERVICIU

-

I

II

-

15

ȘEF BIROU

-

I

II

-

1

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

3

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

de la 1 la 5

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

19

CONSILIER

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

2

INSPECTOR

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

5

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

36

INSPECTOR

I

ASISTENT

de la 1 la 5

43

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 5

11

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 5

9

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 5

16

TOTAL FUNCȚII

168

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 75/21.05.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STAT DE FUNCȚII PUBLICE

pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

FUNCȚIA

Gradul sau treapta profesională

Nivel studii

Număr

posturi

De execuție

De conducere

0

1

2

3

4

-

ȘEF SERVICIU

II

S

1

REFERENT

-

IA

M

1

REFERENT

-

I

M

2

MAGAZINER

-

-

M

1

ȘOFER

-

I

M

2

MUNCITOR CALIFICAT

-

I

M; G

1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

8

TOTAL FUNCȚII în DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 - 176