Hotărârea nr. 73/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 73 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind mandatarea directorului general al Administrației Piețelor Sector 1 să semneze contractul de concesiune de servicii pentru operarea și mentenanța

“Pieței Agroalimentare Amzei”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum ș i Raportul de

specialitate întocmit de către Administrația Piețelor Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Față de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 51/06.03.2003 privind măsurile de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din municipiul București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agro-alimentare din municipiul București;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2), lit.o) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de servicii pentru operarea și mentenanța “Pieței Agroalimentare Amzei”.

Art.2. Se mandatează directorul general al Administrației Piețelor Sector 1, domnul Robert Daniel Nițu, să semneze contractul de concesiune de servicii pentru operarea și mentenanța “Pieței Agroalimentare Amzei”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Serviciul General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 73

Data: 15.05.2013