Hotărârea nr. 66/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea sumei semestriale, în vederea asigurării echipamentului

(îmbrăcăminte și încălțăminte) pentru tinerii asistați la apartamentele social-formative din cadrul

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere și prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 292/2011-Legea asistenței sociale precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul- cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 14/2007 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. n) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă acordarea unei sume semestriale, în cuantum de 650 lei/persoană, pentru tinerii asistați în cadrul apartamentelor social-formative aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în vederea asigurării echipamentului constând în îmbrăcăminte si încălțăminte, în condițiile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenții maternali profesioniști.

Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 66

Data: 25.04.2013