Hotărârea nr. 64/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 64 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1, la data de 31 martie 2013

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

În temeiul art.49 alin (12), (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1 -6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Având în vedere Proiectul de buget previzionat al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2013;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.d) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă execuția bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2013, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ;

Cheltuieli, conform anexelor nr. 2 ; nr. 2.1 ; 2.1.1 ( 2.1.1.1 ;2.1.1.2 ); nr. 2.1.2 (2.1.2.1 ;2.1.2.2 ;2.1.2.3); nr. 2.1.3 (2.1.3.1 ;2.1.3.2); nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1 ;2.1.5.2 ;2.1.5.3) ;nr.2.1.6(2.1.6.1 ;2.1.6.1.1 ;2.1.6.1.1.1 ;2.1.6.1.1.2 ;2.1.6.1.2 ;2.1.6.1 .2.1 ;2.1.6.1.2.2 ;2.1.6.1.2.3 ;2.1.6.1.3 ;2.1.6.1.4;2.1.6.2) ;nr.2.1.7(2.1.7.1 ;2.1.7.2 ;2.1.7.3) ;nr .2.1.8(2.1.8.1 ;2.1.8.2 ;2.1.8.3 ;2.1.8.4) ;nr.2.1.9(2.1.9.1 ;2.1.9.2 ;2.1.9.3 ;2.1.9.4 ;2.1.9.5) ;nr.

2.1.10(2.1.10.1 ;2.1.10.2 ;2.1.10.3 ;2.1.10.4 ;2.1.10.5 ;2.1.10.6 ;2.1.10.7 ;2.1.10.8 ;2.1.10.9) ; nr.2.1.11(2.1.11.1 ;2.1.11.2 ;2.1.11.3 ) ;nr.2.1.12(2.1.12.1 ;2.1.12.2 ;2.1.12.3) ;    nr. 2.1.13

(2.1.13.1).

Art.2 - Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2013, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4) ;

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4. ; nr. 4.1 ; nr. 4.1.1 (4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ;

4.1.2.1.1 ; 4.1.2.2 ; 4.1.2.2.1 ; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3) ; nr. 4.1.3 (4.1.3.1) ; nr. 4.1.4 (4.1.4.1).

Art.3 - Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2013, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 5.1.1.1.1 ; 5.1.1.1.2).

Art.4 - Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General Audiențe, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de Învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 64

Data: 25.04.2013