Hotărârea nr. 54/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 54 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European „Meshartility”

Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Direcției Investiții și Expunerea

de motive a Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, rectificată;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea „Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului”;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenția pentru Managementul Energiei Sector 1 București”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 415/13.12.2007 privind aducerea la cunoștința Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenția pentru Managementul Energiei Sector 1 București” și aprobarea deblocării cofinanțării acesteia;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București în calitate de „Oraș Pilot” la Proiectul European MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” și cofinanțarea proiectului de la bugetul local;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/07.09.2011 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând adresa Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 3491/05.02.2013;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European „Meshartility”, cofinanțat din programul european Intelligent Energy Europe, derulat de către Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului, în baza contractului IEE/11/984/SI2.615951 semnat cu Agenția pentru Competitivitate și Inovare (EACI) a Comisiei Europene, cu o durată de 36 de luni, începând cu aprilie 2012.

Art. 2. Valoarea totală a proiectului descris la art. 1 este de 160.783 euro, din care

Consiliul Local al Sectorului 1 prin Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului cofinanțează 25%, reprezentând 40.196 euro.

Art. 3. Se aprobă cofinanțarea activităților din proiect aferente anului 2013, în sumă de 20.000 euro, contravaloarea în lei.

Art. 4. Primarul Sectorului 1, Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 54

Data: 26.03.2013