Hotărârea nr. 49/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 49 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Federației Române de Polo

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Directorului Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art.3 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr.97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa Federației Române de Polo nr. 76/18.01.2013, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.7729/13.03.2013 și adresa nr. 333/15.03.2013, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 8148/18.03.2013;

În temeiul art.45,    alin.(2),    art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1),

lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Federației Române de Polo pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizare a bazinului de înot din incinta Complexului Floreasca.

Art.2. Drepturile și obligațiile părților sunt stabilite în protocolul care face parte integrantă din prezenta hotărâre, conform Anexei nr. 1.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul menționat la art. 2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Directia Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 49 Data: 26.03.2013

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 49/26.03.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

În baza Hotărârii Guvernului României nr.97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale, cu modificările si completările

ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.49/26.03.2013 privind acordarea unui ajutor financiar Federației Române de Polo

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE:

Art.1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, cu sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul Primar Andrei Ioan Chiliman, denumit în cele ce urmează CONSILIUL;

Și

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE POLO, cu sediul în București, Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 1, reprezentată prin domnul Anatolie Grintescu, Președinte, denumită în cele ce urmează

FEDERAȚIA;

Art.2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

2.1.    Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea unui sprijin financiar în valoare

de 300.000 lei Federației Române de Polo pentru continuarea lucrărilor de amenajare și

modernizare a bazinului de înot din incinta Complexului Floreasca.

2.2.    Lucrările de amenajare și modernizare constau în execuția unei centrale termice și modificarea instalației de încălzire la bazinul de înot.

Art.3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

3.1.    Obligațiile Consiliului Local al Sectorului 1:

a)    Consiliul Local al Sectorului 1 va acorda Federației Române de Polo, anual, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, în funcție de resursele financiare existente, o parte din suma menționată la art. 2.

Sumele pe care Consiliul le va pune la dispoziția Federației se vor stabili la începutul fiecărui an bugetar pe baza unei solicitări scrise venite din partea Federației, solicitare ce trebuie să fie însoțită de documente justificative.

b)    Primarul Sectorului 1 va elibera, în conformitate cu prevederile legale, Federației Române de Polo certificatele de urbanism și autorizațiile de construire necesare pentru realizarea investițiilor menționate anterior.

c)    Consiliul se obligă ca împreună cu Federația să stabilească de comun acord un orar în care baza sportivă să poată fi utilizată de către cetățenii sectorului 1 care doresc să practice activități sportive (de înot).

3.2.    Obligațiile Federației Române de Polo:

a)    Federația Română de Polo se obligă ca la începutul fiecărui an bugetar să transmită Consiliului Local al Sectorului 1 o solicitare cu obiectivele pentru care urmează a fi alocate de către Consiliu resursele financiare. Această solicitare trebuie fundamentată și însoțită de documente justificative.

b)    Federația se obligă să organizeze toate procedurile prevăzute de legislația în vigoare în materia achizițiilor publice pentru realizarea investițiilor ce fac obiectul prezentului protocol (va organiza proceduri pentru selectarea consultanților, proiectanților și a societății/societăților care va/vor efectua lucrările propriu-zise de construire).

c)    Federația va permite, pe baza unui orar stabilit împreună cu Consiliul Local al Sectorului 1 modul de acces al locuitorilor Sectorului 1 la baza sportivă amenajată și modernizată.

d)    Federația va aduce la cunoștința publicului calitatea de partener a Consiliului Local al Sectorului 1 și a sprijinului acordat de către acesta.

e)    Federația se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliu numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative.

f)    Federația va pune la dispoziția Consiliului baza sportivă pentru desfășurarea evenimentelor sportive organizate de către acesta după un program stabilit de comun acord (ex. Cupa Sectorului 1, etc.).

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

4.1. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de trei ani, putând fi prelungit pentru aceeași perioadă, cu acordul ambelor părți.

Art.5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

5.1. Prezentul protocol poate înceta:

a) prin ajungerea la termen, caz în care, nici una dintre părți nu mai dorește prelungirea acestuia;

b) prin denunțarea unilaterală a protocolului de către una dintre părți, cu obligația acesteia de a notifica cealaltă parte, cu cel puțin 15 zile înainte.

Art.6. FORȚA MAJORĂ:

6.1.    Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea se datorează forței majore, așa cum este aceasta definita prin lege.

6.2. Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

ART.7. DISPOZIȚII FINALE

7.1.    Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

7.2.    Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

7.3.    Prezentul protocol reprezintă o continuare a protocolului de colaborare încheiat cu Federația Română de Polo în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 22/12.02.2008.

7.4.    Prezentul procol s-a încheiat astăzi..................., în două exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE POLO,

PRIMAR,

ANDREI IOAN CHILIMAN


PREȘEDINTE,

ANATOLIE GRINTESCU


Direcția Investiții,

Director executiv,

BOGDAN PIȚIGOI

Direcția Management Economic

Director executiv,

ANCA LUDU

Serviciul Legislație și Spații cu Altă Destinație decât cea de Locuință

Șef Serviciu, FLORENTINA BUCȘA