Hotărârea nr. 44/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2012-2013

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

București și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.82, alin.(1) ș i (2) ș i art.105, alin.(2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului

și Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/07.03.2012;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.1 15, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui număr total de 13.253 burse pentru elevii de la cursurile cu frecvețnă din învățămâ ntul preuniversitar de stat Sector 1, București pentru semestrul al Il-lea al anului școlar 2012 - 2013.

Art.2. Se aprobă cuantumul unei burse (pentru toate cele 4 categorii de burse) pentru anul școlar 2012-2013 în sumă de 130 lei/ luna/elev.

Art.3. Primarul Sectorului 1, directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, directorii unităților de învățămâ nt preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 44

Data: 28.02.2013