Hotărârea nr. 42/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOT ĂRÂRE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-Raportul nr.4/14.02.2013 al Comisiei de administrare a domeniului public, de

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 2/10/30.01.2013,

2/13/30.01.2013, 1/11/11.01.2013, 3/21/13.02.2013, 18/3/27.11.2012, 13/6/04.09.2012, 2/17/30.01.2013,

3/15/13.02.2013,


1/16/17.01.2012,

3/20/13.02.2013,

1/19/11.01.2013,


2/14/30.01.2013, 2/17/30.01.2013, 2/15/30.01.2013, 3/19/13.02.2013,

3/14/13.02.2013, 3/15/13.02.2013, 3/17/13.02.2013, 3/27/13.02.2013, 4/16/27.02.2013, a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administrației publice locale;

-    Avizele Comisiei de circulație PMB si Comisiei de Precoordonare Retele - PMB

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.269/21.12.2000;

-    Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor prevăzute la art.2, alin.(2) și art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al Municipiului București, precum și avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și conține 18 poziții.

Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism și nu dau dreptul de construire până la obținerea autorizațiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior

aprobate.

Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 42

Data: 28.02.2013

\n

Anexa 1Anexa nr.1

la Hotararea Consiliului Local

nr.42/28.02.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

TABEL

Planuri Urbanistice de Detaliu

Construcții definitive pe terenuri proprietate situate în Sectorul 1 al Municipiului București

Nr.

crt.

Doc.

PUD

Adresa

Nr.

Poștal

Funcțiunea

Avizat

CTUAT

1

PUD

Str.Izbiceni

55

Construire    locuință    colectivă

D+P+2E+M

2/10/30.01.2013

2

PUD

Str. Luduș

62

Extindere locuință unifamilială cu un corp P+1E

2/13/30.01.2013

3

PUD

Str. Redea

16

Construire locuință unifamilială P+1E

1/11/11.01.2013

4

PUD

Șos. Chitilei

257

Construire spălătorie auto P+M

3/21/13.02.2013

5

PUD

Str. Lemnarilor

119

Construire    locuință    unifamilială

D+P+1E

18/3/27.11.2012

6

PUD

Str. Țintașului

13

Extindere locuință parter și construire garaj

13/6/04.09.2012

7

PUD

Str. Popasului

12

Construire locuință S+P+2E+M

1/16/17.01.2012

8

PUD

Str.    Gheorghe

Missail

109

Modificare PUD - Construire locuință unifamilială S+P+2E

2/14/30.01.2013

9

PUD

Str. Cotești

22

Construire locuință unifamilială P+1E

2/17/30.01.2013

10

PUD

Str.    Drumul

Ponoarele

11-17, lot 1

Construire    locuință    colectivă

D+P+2E+M

2/15/30.01.2013

11

PUD

Str. Vespasian

37

Supraetajare locuință    unifamilială

existentă P+M, rezultând P+2E

3/19/13.02.2013

12

PUD

Str.    Virgil

Pleșoianu

85

Construire    locțăn    unifamilială

Sp+P+1E+M ’

3/20/13.02.2013

13

PUD

Str. Liniștei

11A

Extndere    locuință    unifamilială

Parter/P+M

3/14/13.02.2013

14

PUD

Str. Coralilor

20A

Construire    imobil    birouri

S+P+4E+et.5 tehnic retras

3/15/13.02.2013

15

PUD

Șos. Chitilei

87

Construire locuință colectivă D+P+4E

3/17/13.02.2013

16

PUD

Șos.București-

Ploiești

165

169

Lot 4

Modificare PUD - Construire spălătorie auto parter

3/27/13.02.2013

17

PUD

Str. Amintirii

27

Construire    locuință    colectivă

S+P+2E+M    ’

1/19/11.01.2013

18

PUD

Str. Bogdan Vodă

23-25

Construire locuință unifamilială S+P+2E și concesionare S=182,00 mp

4/16/27.02.2013