Hotărârea nr. 35/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 35 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea adeziunii Administrației Piețelor Sector 1 la Asociația “Administratorilor de Piețe din România”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Piețelor Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa S.C. PIEȚE SIBIU S.A., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București nr.3284/04.02.2013;

În temeiul art.45, alin (1), art.80, art.81, alin.(2), lit.o și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă adeziunea Administrației Piețelor Sector 1 la Asociația “Administratorilor de Piețe din România”.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administțra ia Piețelor Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 35

Data: 28.02.2013