Hotărârea nr. 30/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/copilprotejat în cadrul structurilor de tip rezidențial și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilulu, mamele protejate în centrele maternal, precumș i copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști;

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 292/201 1 a asistenței sociale;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește costul mediul lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 astfel:

a)    pentru componenta tip centru de plasament, centru maternal și centru de zi, costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 2245 lei;

b)    pentru casele de tip familial, costul mediul lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 3517 lei;

c)    pentru Centrul de Asistare și Protecție pentru Copiii cu Handicap Sf. Gavril, costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 1328 lei;

d)    pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 1785 lei.

Art.2. Pe baza costului mediul lunar de întreținere/copil protejat, astfel cum este stabilit la art.1 din prezenta hotărâre, se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru serviciile sociale oferite.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 30 Data: 28.02.2013