Hotărârea nr. 26/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări de extindere și refunctionalizare - Colegiu German Goethe, cu un corp nou S+P+3E”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificșăirilceompl etările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări de extindereși refunc ționalizare - Colegiu German Goethe, cu un corp nou S+P+3E” conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învâțământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 26

Data: 28.02.2013

Anexa nr. 1

la Hotărârea de Consiliu Local

nr. 26/28.02.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții ”Lucrări de extindere și refuncționalizare Colegiu German Goethe, cu un corp nou S+P+3E

VALOAREA INVESTIȚIEI:

Valoarea totală a investiției pentru obiectivul de inveSii ”Lucrări de extindere și refuncționalizare Colegiu German Goethe cu un corp nou S+P+3E”, conform Studiului de Fezabilitate realizat este, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției, în lei:

22.631,242 mii lei

din care C+M este de 15.747,423 mii lei.

Valoarea totală a investiției, în Euro:

5.066,091 Euro,

din care C+M este de 3.525,122 Euro,

unde 1Euro=4,4672 lei la data de:19.12.2012 (data întocmirii Studiului de Fezabilitate).

DURATA DE REALIZARE:

Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 33 luni calendaristice.