Hotărârea nr. 21/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Proiectare și execuție corp nou grădiniță cu program prelungit la Grădinița de Copii nr.251, situată în str. Venezuela nr.10-14, sector 1, București”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificșăi ricleompletările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

Proiectare și execuție corp nou grădiniță cu program prelungit la Grădinița de Copii nr . 251, situată în str. Venezuela nr.10-14, sector 1, București”, conform Anexei nr.1, care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învâțământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 21

Data: 28.02.2013

Anexa nr. 1

la Hotărârea de Consiliu Local

nr. 21/28.08.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți    obiectivului de investiții “Proiectare și execuție corp nou grădiniță cu

«/    ț    ț    y,    >,    F    fj    V

program prelungit la Grădinița de Copii nr 251, situată în str. Venezuela nr.10-14, sector 1, București”

VALOAREA INVESTIȚIEI:

Valoarea totală a investiției pentru obiectivul de investiții “Proiectare și execuție corp

nou grădiniță cu program prelungit la Grădinița de Copii nr.251, situată în str. Venezuela

nr.10-14, sector 1, Bucurșeti ”, conform Studiului de Fezabilitate realizat este după cum urmează:

Valoarea totală a investiției, în lei:

12.093,506 mii lei

din care C+M este de 9.898,479 mii lei.

Valoarea totală a investiției, în Euro:

2.664,472 mii Euro,

din care C+M este de 2.180,858 mii Euro,

unde 1 Euro = 4,5388 lei la data de: 11.12.2012 (data întocmirii Studiului de Fezabilitate).

DURATA DE REALIZARE:

Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de 16 luni calendaristice.