Hotărârea nr. 198/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 198 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată către Colegiul Tehnic Mecanic Grivița a unui autoturism

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Conform Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând solicitarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice nr. 6588/22.11.2013, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 32958/25.11.2013, precum și adresa Colegiului Tehnic Mecanic „Grivița” nr. 3408/31.10.2013, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 30998/01.11.2013;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) și art.124 din Legea nr. 21 5/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea, fără plată, către Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”, a unui autoturism marca Renault Megane de culoare albastru metalizat, având nr. de înmatriculare B-04-DCU, an fabricație 2000, cu numărul de omologare ABRE2X1111TOCX4, serie certificat de înmatriculare:XEU187 și număr carte de identitate a autovehicului 236000.

(2) Transmiterea menționată la alin. (1) se va realiza pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    198

Data: 28.11.2013