Hotărârea nr. 195/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 195 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului București — România și orașul Betleem - Palestina”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de avizul favorabil ale Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/12452/20.03.2013;

Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 20783/DGDT/10.04.2013 și nr. 90350/20.11.2013;

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(1), art.81, alin.(2) lit.p) și art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată, cu modificărileși completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.1. Se aprobă "Înțelegerea de cooperare între Sectorul 1 al municipiului București -România și orașul Betleem - Palestina”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.    Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama

Consiliului Local al Sectorului 1, înțelegerea menționată la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Compartimentul Relații Internaționale, Derulare Programe Europene și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    195

Data: 28.11.2013

\n

Anexa 1Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 195/ 28.11.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE între

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ROMÂNIA Și

orașul BETLEEM- PALESTINA

Dorind să stabilească și să dezvolte relații bilaterale de cooperare în domeniile social, economic și cultural, având în vedere prosperitatea și dezvoltarea susținută, în baza principiilor egalității și

avantajului reciproc;

Sectorul 1 al municipiului București și municipalitatea Betleem, denumite în continuare „Părți”, ca urmare a negocierilor amiabile ale autorităților lor deliberative, potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Palestina,

Sunt de acord să stabilească o formă comună de cooperare pentru identificarea oportunităților de dezvoltare în domenii de interes comune, după cum urmează:

•    Să promoveze schimbul de informații și experiență în domeniile dezvoltare economică locală și investiții, planificare urbană, protecția mediului înconjurător, afaceri comunitare, sănătate publică și servicii publice;

•    Să acorde o atenție deosebită conservării și promovării patrimoniului lor cultural, precum și proiectelor culturale, educaționale, de turism și pentru tineret;

•    Să încurajeze schimbul de programe din domeniul artelor, cum ar fi expoziții de pictură, fotografie, spectacole de teatru și muzică;

•    Să faciliteze organizarea de vizite reciproce pentru delegații oficiale și specialiști, având ca obiectiv transferul eficient de informații și idei;

•    Să inițieze programe specifice pentru realizarea obiectivelor prezentei „înțelegeri”.

Părțile se vor informa reciproc cu privire la documentele necesare implementării programelor

de cooperare.

•    Să discute și să promoveze orice alte domenii de cooperare , în beneficiul comun al celor două

Părți;

•    Această „înțelegere” se încheie pentru o perioadă nedeterminată de timp și intră în vigoare la data semnării ;

„înțelegerea de cooperare” poate fi denunțată de către oricare Parte, prin notificare scrisă; la data primirii notificării scrise de către cealaltă Parte prezenta „înțelegere” încetează.

Încetarea prezentei Înțelegeri nu va afecta punerea în aplicare a programenlor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care nu s-a convenit alftel de către Părți.

Semnată la............., azi..........., în două exemplare originale, fiecare exemplar conținând trei

variante de text, în limbile română, arabă și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergență de interpretare textul în limba engleză va prevala.

Sectorul 1 al municipiului București România

Municipalitatea Betleem Palestina

Primar,

ANDREI IOAN CHILIMAN

Primar,

VERA GEORGE MOUSA BABOUN