Hotărârea nr. 194/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. I, pct.14, litera b) din Legea nr. 13/201 1 privind aprobarea Ordonanței de U rgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificareași completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru st abilirea unor măsuri financiare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010- LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare;

Cu respectarea prevederilor imperative ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționalității administrației publice

locale, a numărului de posturiși reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

În temeiul prevederilor art. III din Ordonța nde    Urgență a Guvernului României nr.

63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind fințaenle publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu cu modificăriș i completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 25.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 174 din 14.11.2013 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local;

Adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu numărul de înregistrare 173 din 04 ianuarie 2013 prin care se stabilește numărul maxim de posturi de 940, începând cu data de 01.01.2013, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului București, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Învățământ”, țafti ndainn bugetele locale, „Sănătate” și „Asigurări și asistență socială” indiferent de sursa de finanțare, pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal;

Ținând cont de adresa Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București nr. 1822/04.10.2012, înregistrată în cadrul Instțiiteui Prefectului Mu nicipiului București cu nr. 19981/04.10.2012, prin care se comunică populația stabilită în municipiul București și sectorul 1, la 01 ianuarie 2012, cu privire la stabilireșai comunicarea numărului maxim de posturi, de către prefect, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1, pentru anul 2013;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2013;

Având în vedere datele cu privire la valoarea proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile (pre și post aderare), precum și perioadele de implementare, întocmite conform anexei 2 la precizările Ministerului Administrației și Internelor;

Pentru a asigura flexibilitate și reacție rapidă la normativul de personal stabilit pentru anul 2013, în funcție de realitatea concretă în cadrul subunității administrativ teritorială Sector 1;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului București, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a activității instituțiilor publice de interes local etc.;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru

reglementarea cadrului structurilor organizatorice;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. e) și art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art.3. Sectorul 1 al municipiului București, în termen legal, va înștiința Agenția Națională a Funcționarilor Publici în ceea ce privește transformarea funcțiilor publice.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate, își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 194

Data: 28.11.2013

\n

Anexa 1Anexa

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 194 / 28.11.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

STAT DE FUNCȚII pentru aparatul de specialitate al

Primarului Sectorului 1

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA

NIVEL

SALARIZARE

GRADUL DE SALARIZARE

NR.

TOTAL

FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

PRIMAR

1

VICEPRIMAR

1

TOTAL

2

SECRETAR

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

DIRECTOR

EXECUTIV

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

6

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

3

ARHITECT ȘEF

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

ȘEF SERVICIU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

12

ȘEF BIROU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

15

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

38

CONSILIER

I

SUPERIOR

52

CONSILIER

I

PRINCIPAL

51

CONSILIER

I

ASISTENT

51

CONSILIER

I

DEBUTANT

8

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

3

CONSILIER JURIDIC

I

PRINCIPAL

4

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

4

CONSILIER JURIDIC

I

DEBUTANT

3

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

AUDITOR

I

SUPERIOR

3

AUDITOR

I

PRINCIPAL

1

AUDITOR

I

ASISTENT

1

REFERENT SPECIALITATE

II

SUPERIOR

7

REFERENT SPECIALITATE

II

ASISTENT

1

REFERENT

III

SUPERIOR

38

REFERENT

III

PRINCIPAL

10

REFERENT

III

ASISTENT

9

REFERENT

III

DEBUTANT

4

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

252

Legea 284/2010-LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Secțiunea 1, Secțiunea a-2-a, Secțiunea a-3-a, Secțiunea a-5-a, Capitolul IV, coroborate cu Anexa Nr. I, FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE", Capitolul I, A.

FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL

SALARIZARE

NIVEL

STUDII

GRADUL DE SALARIZARE

NR.TOTAL

POSTURI

ADMINISTRATOR

PUBLIC

1

ȘEF SERVICIU

Inspector

Specialitate

IA

S

II

2

CONSILIER

IA

S

1

INSPECTOR

SPECIALITATE

IA

S

5

INSPECTOR

SPECIALITATE

I

S

2

INSPECTOR

SPECIALITATE

II

S

7

INSPECTOR

SPECIALITATE

debutant

S

4

REFERENT

IA

M

1

REFERENT

II

M

1

SECRETAR-

DACTILOGRAFĂ

I

M;G

1

SOFER

I

M;G

4

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1

TOTAL

30

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 3 TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 27

Legea 284/2010 - LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, și Anexa Nr. I Capitolul II, A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate , servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală -consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora;

_TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1    320_

TOTAL POSTURI FINANȚATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANȚEI de urgență a

GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010 INCLUSIV FUNCȚIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ (1+1): 322