Hotărârea nr. 191/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 191 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței Kinderakademie, situată în Str. Sfinții Voievozi nr.28, sector 1, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precumși Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audțien    din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educțaie i naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/06.09.2013 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014;

Având în vedere adresa Grădiniței Asociației Prietenii Copiilor Veseli - Grădinița Kinderakademie nr.210/07.11.2013, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 31738/11.11.2013;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se numește doamna STELIANA CRISTINA DINU reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței Kinderakademie, situată în str. Sfinții Voievozi nr.28, sector 1, București.

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădinița Kinderakademie și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară Cons iliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 191

Data: 28.11.2013