Hotărârea nr. 182/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 182 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerțului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de

specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban și ale Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/21.07.2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale;

Potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul-verbal nr. 1357/22.10.2013 privind respectarea principiilor de transparență decizională impuse de Legea nr. 52/2003 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art. 80, art.81, alin.(1), art. 81 alin. (2), lit. r) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru organizarea comerțului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București, conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2014.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă.

Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    182

Data: 28.11.2013

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/28.11.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5    5    5"

Ion Brad

REGULAMENT

privind organizarea comerțului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București

Cap. I - Dispoziții generale

Art. 1. - Prin prezentul regulament este reglementat modul de organizare și funcționare a activităților comerciale pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1, denumite în continuare activități de comerț stradal. Dispozițiile prezentului regulament nu se aplică în cazul activităților comerciale care se desfășoară pe domeniul public unde funcționează piețele agroalimentare din sectorul 1, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 2. - Pot fi folosite pentru comerț stradal căile pietonale (trotuarele, străzile pietonale, scuarurile, pasajele pietonale, căile de acces în parcuri și grădini) aparținând domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1.

Art. 3. - Pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1 se pot desfățura activități comerciale numai în cadrul perimetrului amplasamentelor stabilite conform acordurilor eliberate de către Primăria Municipiului București și avizate de către Arhitectul Șef al Municipiului București, fiind interzisă desfășurarea unor astfel de activități în alte condiții decât prin puncte fixe

Art. 4. - Poate fi subiect al comerțului stradal orice persoană juridică sau fizică autorizată care are ca obiect de activitate desfășurarea de acte de comerț, conform dispozițiilor legale.

Cap. II - Definiții

Art. 5. - În sensul prezentului regulamant, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

a)    tonetă - tarabă, stand mic fără fundație, amplasată în regim provizoriu, la care se vând flori, legume, fructe, etc.;

b)    chioșc - construcție mică, fără fundație, amplasată în regim provizoriu pe care sunt comercializate ziare, cărți, sau flori. Pe raza Sectorului 1 forma și dimensiunile chioșcurilor sunt stabilite conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.

c)    gheretă - construcție din materiale ușoare, fără fundație, amplasată în regim provizoriu și demontabil în care sunt vândute produse alimentare și nealimentare;

d)    terasă de alimentație publică - un loc special amenajat, cu mese pentru servirea consumatorilor cu produse de alimentație publică;

e)    dozator - aparat standardizat destinat comercializării de suc, cafea, lapte, înghețată, pop corn etc.;

f)    vitrină frigorifică, ladă frigorifică - aparat frigorific destinat expunerii mărfurilor;

g)    distribuitor automat de bilete - aparat standardizat amplasat pe domeniul public destinat comercializării de bilete, carduri RATB, cartele metrou, coduri de reîncărcare telefoane, cartele telefonice;

h)    comerț stradal - activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare și nealimentare în gherete, chioșcuri , tonete, terase și alte obiecte de mobilier stradal amplasate pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, pe o perioadă determinată.

Capitolul III - Reguli generale de stabilire și delimitare a amplasamentelor pentru comerțul stradal

Art. 6. - În cele ce urmează, prin amplasament se va înțelege suprafața domeniului public destinată desfășurării de activități comerciale în condițiile prezentului regulament.

Art. 7. - Suprafața unui amplasament va fi de maxim 6 mp, iar suprafața de expunere va fi de maxim 3 mp.

Art. 8. - Amplasamentele se pot stabili numai pe căile pietonale cu o lățime minimă de 3 metri și vor fi delimitate astfel încât să rămână cel puțin 1,5 metri pentru circulația pietonală, iar utilizarea lor să nu afecteze spațiile verzi și alveolele pentru pomi..

Art. 9. - (1) Amplasamentele vor fi situate la o distanță minimă de:

a)    100 de metri față de instituțiile administrației publice centrale;

b)    10 metri față de intrările la metrou.

(2) Se vor respecta, de asemenea, alte distanțe minime impuse prin reglementările în vigoare.

Art. 10. - Amplasamentele pot fi grupate în următoarele condiții:

a)    distanța minimă între două chioșcuri cu activități diferite este de 20 de metri;

b)    distanța minimă între două chioșcuri cu același obiect de activitate este de 100 de

metri.

Art. 11. - Amplasamentele vor fi stabilite la o distanță mai mare de 5 metri de stațiile mijloacelor de transport în comun și la o distanță mai mare de 10 metri de trecerile de pietoni, fără a obtura în vreun fel vizibilitatea conducătorilor auto.

Art. 12. - (1) În fața spațiilor comerciale, în cazul în care trotuarul aferent acestora are lățimea mai mare de 5 metri, se pot stabili amplasamente la o distanță de minimum 3,5 metri perpendicular pe fațada spațiului comercial. În cazul în care trotuarul aferent spațiului comercial are lățimea mai mică de 5 metri, se pot stabili amplasamente numai cu acordul notariat al proprietarului și al utilizatorului spațiului respectiv.

(2) Se interzice stabilirea amplasamentelor destinate comercializării de categorii de produse similare celor comercializate în spațiile comerciale aflate pe o rază de cel puțin 50 metri.

Capitolul IV - Mobilierul folosit pentru comerțul stradal

Art. 13. - (1) Pe amplasamentele destinate activităților de comerț stradal vor fi utilizate obiecte de mobilier stradal, așa cum sunt acestea definite la art. 5 din prezentul regulamant.

(2)    În cazul în care se efectuează lucrări în zona amplasamentului (la rețelele tehnico-edilitare, reparații la covorul asfaltic etc.), mobilierul poate fi mutat temporar, în zonă, până la terminarea lucrărilor, cu aprobarea scrisă a Primarului Sectorui 1.

(3)    În cazul în care măsura descrisă la alin. (2) nu este posibilă, acordul de comercializare se retrage, fără ca agenții economici să solicite despăgubiri din partea autorităților locale de la nivelul sectorului 1.

Art. 14. - Cheltuielile ocazionate de dotarea amplasamentelor cu mobilier comercial, chioșcuri, vor fi suportate integral de către agenții economici care au obținut dreptul de comercializare pe amplasamentele respective cu respectarea normelor legale privind dimensiunile, forma, estetica și suprafața ocupată de construcție conform anexei 1 a prezentului regulament.

Art. 15. - În acordul de comercializare va fi menționat tipul de mobilier care va fi utilizat pe amplasamentul aprobat. Este interzisă utilizarea pe amplasamente a altui tip de mobilier decât cel înscris în acord, modificarea ori extinderea acestuia.

Art. 16. - (1) Comercianții au obligația de a asigura îngrijirea și efectuarea reparațiilor de întreținere corespunzătoare mobilierului comercial folosit pentru activitatea desfășurată.

(2) Comercianții au obligația de a înlocui mobilierul comercial utilizat la un interval de maxim 5 (cinci) ani de la data amplasării acestuia pe domeniul public, cu informarea în scris a Primarului Sectorului 1.

Capitolul V - Profilul de activitate al comerțului stradal

Art. 17. - Activitățile de comerț pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1, sunt limitate la categoriile de produse din HCGMB nr. 1 18/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 18. - În cazul în care există solicitări din partea agenților economici pentru comercializarea altor produse decât cele prevăzute la art. 17, emitentul Acordului de comercializare poate aproba solicitarea ținând seama de importanța zonei de amplasare, afluența turistică, compatibilitatea cu celelalte produse comercializate, etc.

Capitolul VI - Autorizarea și reautorizarea amplasamentelor

Art. 19. - (1) Activitatea de comerț stradal se desfășoară numai de către comercianții care dețin acord de comercializare pe domeniul public.

(2) Agenții economici interesați să desfășoare activități de comerț stradal vor prezenta Primăriei Sectorului 1 - Direcția Utilități Publice o cerere scrisă însoțită de următoarele:

a)    copie act înființare (statut sau act constitutiv);

b)    certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

c)    alte documente (în funcție de caz ; ex: acordul prealabil al anumitor agenți economici,

plan cadastral la scara 1:500 etc.);

d)    Avizul Arhitectului Șef al Municipiului București privind aprobarea amplasamentului solicitat.

(3) În cazul reautorizării aplasamentului, pe lângă înscrisurile menționate la alin.(2), lit.

a)-d), comercianții vor prezenta și contract de salubritate încheiat cu S.C. Compania Romprest Service S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

358/21.11.2007;

Art. 20. - Propunerile de amplasamente destinate comercializării altor produse decât cele menționate în art. 17 vor fi analizate în vederea avizării din punct de vedere comercial. Aceste amplasamentele vor fi supuse aprobării numai în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

Capitolul VII - Desfășurarea activităților de comerț de întâmpinare

Art. 21. - (1) O formă specifică de manifestare a comerțului stradal o constituie comerțul de întâmpinare.

(2) Comerțul de întâmpinare este activitatea de prezentare și desfacere a mărfurilor în fața spațiilor comerciale de către utilizatorii acestora.

Art. 22. - Stabilirea amplasamentelor destinate comerțului de întâmpinare se va face în regim derogatoriu de la dispozițiile prezentului regulament cu excepția art. 8, 11 și 17.

Art. 23. - Pe amplasamentele destinate activităților de comerț de întâmpinare pot fi utilizate următoarele categorii de mobilier comercial: umbrele pentru protecție solară, mese, scaune, standuri de expunere, dozatoare pentru băuturi răcoritoare, cafea și băuturi calde, aparatură specializată pentru înghețată și pop-corn, vitrine frigorifice pentru înghețată, băuturi, produse alimentare.

Art. 24. - În regim de comerț de întâmpinare pot fi comercializate următoarele categorii de produse: băuturi răcoritoare îmbuteliate și/sau la dozator în pahare de unică folosință; cafea și băuturi calde, înghețată, pop-corn (numai cu aparatură specializată); produse alimentare și nealimnetare, produse de alimentație publică respectând condițiile legale în vigoare.

Art. 25. - Activitatea de comerț de întâmpinare se desfășoară numai de către agenții economici care dețin acordul de prezentare sezonieră în afara spațiilor comerciale, care are valabilitate 3 luni, cu drept de prelungire.

Art. 26. - Agenții economici interesați să desfășoare activități de comerț de întâmpinare vor prezenta Primăriei Sectorului 1 - Direcția Utilități Publice o cerere scrisă însoțită de următoarele:

a)    copie act înființare (statut, act constitutiv);

b)    certificat de înregistrare eliberat de către Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului;

c)    certificat constatator privind declarația pe propria răspundere pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

d)    schiță de amplasare la scara 1:500 (schița va prezenta dimensiunile amplasamentului și distanțele față de anumite repere fixe);

e)    planul cadastral privind amplasarea spațiului (scara 1:500 și 1:2000);

f)    actul legal de deținere al spațiului comercial;

g)    fotografia exterioară;

h)    acordul asociației de proprietari/locatari (daca este cazul) și a proprietarului clădirii precum și acordul tuturor vecinilor direct afectați;

i)    contract de salubritate încheiat cu S.C. Compania Romprest Service S.A., în

conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/21.11.2007;

Art. 27. - Dispozițiile Cap. VI din prezentul regulament nu se aplică în cazul comerțului

de întâmpinare.

Capitolul VIII - Obligațiile agenților comerciali care desfășoară comerț stradal

Art. 28. - Agenții economici care desfășoară comerț stradal au următoarele obligații

principale:

a)    să dețină la fiecare punct de desfășurare a activității și să prezinte organelor de control următoarele documente:

1.    acordul de comercializare eliberat de către Primăria sectorului 1, valabil la zi;

2.    acordul de prezentare sezonieră în afara spațiilor comerciale valabil la zi, în cazul comercianților care desfășoară comerț de întâmpinare.

3.    statut, act constitutiv;

4.    certificat de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

5.    certificat constatator pentru punctul de lucru;

6.    actele care atestă proveniența mărfii;

7.    contractul de salubritate încheiat cu S.C. Compania Romprest Service S.A., în

conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/21.11.2007, la zi.

b)    să afișeze prețurile produselor expuse spre comercializare;

c)    să păstreze și să asigure curățenia la locul de vânzare pe o rază de cel puțin 5 m;

d)    să plătească anticipat și la termen taxa de ocupare a domeniului public;

e)    să-și dimensioneze stocul de marfă potrivit capacității mobilierului aprobat, astfel încât să prezinte și să depoziteze produsele exclusiv prin intermediul acestuia, fiind interzisă depozitarea produselor ori ambalajelor direct pe sol sau pe acoperiș ori prin agățarea de acoperiș;

f)    să folosească doar mobilierul comercial aprobat, în caz contrar acesta urmând a fi dezafectat de către autoritățile locale de la nivelul sectorului 1.

g)    să asigure spălarea, vopsirea și repararea mobilierului folosit, ori de câte ori este necesar, pentru a menține permanent aspectul estetic inițial al acestuia;

h)    să înlocuiască mobilierul comercial utilizat la un interval de maxim 5 (cinci) ani;

i)    să nu comercializeze decât produsele aprobate de către Primăria Sectorului 1;

j)    să respecte reglementările în vigoare.

k)    să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător;

l)    să nu depoziteze produsele destinate comefcializării direct pe caldarâm;

m)    să respecte ordinea și liniștea publică, să păstreze curățenia în perimetrul amplasamentelor și să nu creeze disconform vecinățăților;

n) să nu subînchirieze amplasamentul, să nu cesioneze avizul/acordul de ocupare a

domeniului public unui terț sau să nu se asocieze cu un terț în vederea folosirii în comun a

amplasamentului respectiv;

o) să nu facă publicitate decât produselor pe care le comercializează;

Capitolul IX - Contravenții și sancțiuni

Art. 29 - Nerespectarea de către comercianți a obligațiilor impuse la art. 28 constituie contravenție și se sancționează cu amendă, în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 118/21.07.2004, respectiv:

a)    pentru persoane fizice între 500-100 lei;

b)    pentru persoane juridice între 3000-5000 lei;.

Art. 30. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 1.

Art. 31. - (1) În afara sancțiunilor contravenționale principale stabilite se pot aplica și următoarele sancțiuni complementare:

a)    dezafectarea mobilierului utilizat, în cazul în care contravenientul nu se conformează prevederilor art. 28 lit. g) și h);

b)    dezafectarea mobilierului amplasat pe domeniul public, în cazul în care deținătorul acestuia nu-l utilizează timp de 30 de zile consecutiv.

c)    suspendarea/revocarea acordului de comercializare pe domeniul public în cazul încălcării repetate de către comercianți a obligațiilor impuse la art. 28 din prezentul regulament.

d)    desființarea mobilierului comercial neautorizat și eliberarea domeniului public în termen de 48 de ore de la comunicarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

e)    retragerea acordului în cazul nerespectării de către comercianți a obligației impuse la art. 28 lit.o).

(2) Prin „încălcare repetată” în accepțiunea prezentului regulament se înțelege încălcarea obligațiilor impuse în sarcina comercianților de cel puțin două ori.

Art. 32. - Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul X - Dispoziții finale

Art. 33. - Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în materie. Art. 34. - Prezentul regulament va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2014.

ANEXA 1

la Regulamentul pentru organizarea comerțului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București

Nr.

Denumire

Cod

Dimensiuni

(m)

Suprafață

(mP)

Culoare

Obs.

1.

CHIOȘC

FLORI

F 1

2 x 3

6

RAL

6012

2.

CHIOȘC

FLORI

F 2

2 x 2

4

RAL

6012

3.

CHIOȘC

ZIARE

Z 1

2 x 3

6

RAL

6012

4.

CHIOȘC

ZIARE

Z 2

1,8 x 1,8

3,24

RAL

6012