Hotărârea nr. 178/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 178 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Construire catapeteasmă, mobilier și elemente arhitecturale la Biserica Învierea Domnului — Parohia Costeasca” din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precșuim    Raportul de

specialitate întocmit de Direcția Investiții;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național “Lăcașurile de cult -centre spirituale ale comunității”;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire catapeteasmă, mobilier și elemente arhitecturale la Biserica Învierea Domnului -Parohia Costeasca” din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 178

Data: 28.11.2013

\n

Anexa 1Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr.178/28.11.2013 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

Indicatorii tehnico-economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult

Poz.

Obiectiv

Adresa

Total Inv

Total Inv

Total Inv

Valoare euro

C+M

fără TVA

lei

C+M

cu TVA 24%

lei

C+M

cu TVA 24% euro

data

Strada Navigației nr

715,251

884,303

199,683

4.4416

1

Biserica Costeasca - Construire catapeteasmă,

54 Sector 1

mobilier, elemente arhitecturale

București

634,343

786,585

177,095

09/07/2013