Hotărârea nr. 173/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 173 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii Liceului Teoretic Național pe lista unităților școlare care beneficiază de Programul Guvernamental lapte-corn

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educatiei nța ionale nr. 1/2011, cu modificărilșei completările ulterioare;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de adresa Liceului Teoretic Nțiaonal din data de 23.10 .2013, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 11162/23.10.2013;

În temeiul art. 45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea Liceului Teoretic Nțaional pe lista unităților școlare care beneficiază de Programul Guvernamental lapte-corn, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1 va depune toate diligețenle necesare pentru implementarea cât mai urgentă a programului lapte-corn la nivelul unității de învățământ Liceul Teoretic Național.

Art. 3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1, Directorul Liceului Teoretic Naonal și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR,

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:173

Data:14.11.2013