Hotărârea nr. 17/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței ”Blue Bell”, situată în Str. Galileia nr.16, sector 1, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precumși Raportul de

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educțaiei naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.5/31.01.2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014;

Având în vedere adresa Grădiniței ”Blue Bell” nr.14/25.01.2013, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 2357/23.01.2013;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se numește domnul Sorin Cornel Andreiana reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței ”Blue Bell”, situată în str. Galileia nr.16, sector 1, București.

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădinița ”Blue Bell” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 17

Data: 28.02.2013