Hotărârea nr. 169/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 169 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 186 “Elena Văcărescu” a Clubului Copiilor

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.36 alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de adresa Asociației Părinților din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 186 „Elena Văcărescu” nr. APEV1013/1/ din 15 octombrie 2013 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 28964/15.10.2013, precum și de adresa nr. APEV1013/2/ din 15 octombrie 2013 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 28964/15.10.2013, adrese prin care se solicită organizarea activităților „Clubului Copiilor”;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) ș i art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 186 „Elena Văcărescu” a activităților „Clubului Copiilor”.

Art.2. Sediul, baza materială, precum și orice alte elemente necesare înființării clubului menționat la art. 1 vor fi realizate prin grija Asociației Părinților din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 186 „Elena Văcărescu”.

Art.3. Se împuternicește directorul Școlii Gimnaziale nr. 186 „Elena Văcărescu” să efectueze toate demersurile și să semneze toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, directorul Școlii Gimnaziale nr. 186 „Elena Văcărescu” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 169

Data: 31.10.2013