Hotărârea nr. 165/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 a

privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificărileși completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2) lit.n) și ale art.115, alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

Articolul 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de maxim 900 lei lunar/familie, în funcție de punctajul obținut.

Punctajul se calculează conform criteriilor din Anexa nr. 1 A care face parte integrantă din această hotărâre.

Dacă în urma calculului punctajului reiese o sumă mai mare decât chiria percepută conform contractului de închiriere se va acorda suma din contract.

Perioada de acordare a ajutorului este de 48 de luni de la data primei dispoziții emise de primarul sectorului 1 pentru acordarea ajutorului.

De prevederile prezentei hotărâri nu pot beneficia familiile/persoanele care au datorii la bugetul local al sectorului 1 mai mari de 200 lei. Persoanele/familiile care au datorii la bugetul local mai mici de 200 lei pot beneficia de ajutor pentru plata chiriei, cu condiția achitării acestora în termen de 6 luni de la data emiterii dispoziției.

Familiile/persoanele care la data de 01.01.2014 au depășit termenul de acordare de 48 de luni și au o dispoziție de acordare a ajutorului în derulare vor beneficia de ajutorul pentru plata chiriei până la data expirării termenului stabilit prin această dispoziție”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004, cu

modificările și completările ulterioare rămân nemodificate și se aplică întocmai.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2014.

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General-Audiențe vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 165 Data: 31.10.2013