Hotărârea nr. 164/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 164 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viață și Lumină”, derulat în parteneriat de Fundația Viață și Lumină și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de solicitarea Fundației Viață și Lumină nr. 1160/15.10.2013, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.43808/17.10.2013;

Având în vedere Proiectul Convenției de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină;

Văzând și Licența provizorie acordată Fundației Viață și Lumină pentru funcționarea Centrului de Plasament Viață și Lumină;

Decizia nr. 363/22.09.2011 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a

Municipiului București;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art.81, alin. (1), lit.n) și art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului “Centrul de Plasament Viață și Lumină”, derulat în parteneriat de Fundația Viață și Lumină și Consiliul Local al Sectorului 1, prin

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care fare parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de colaborare, menționată la art.1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Fundația Viață și Lumină, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 164

Data: 31.10.2013

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.164/31.10.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

FUNDAȚIA " VIAȚĂ ȘI LUMINĂ


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASI STE NȚ A SOCI AL Ă ȘI PR OTE CȚ I A C OPI L UL UI

SE CTOR 1

NR.


NR.


CONVENȚIE DE COLABORARE

Încheiată între:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, reprezentat prin Primarul Sectorului 1, Dl.

Andrei Ioan Chiliman, prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul in București, Sector 1, B-dul Mareșal Averescu nr. 17, reprezentată prin Director General, Dl. Dănuț Ioan Fleacă, denumită în cele ce urmează D.G.A.S.P.C. Sector 1

și

FUNDAȚIA “VIAȚĂ ȘI LUMINĂ”, cu sediul în București, Sector 1, strada Izbiceni nr. 5-9, reprezentată prin Director General Florin Ianovici, denumită in cele ce urmeaza FUNDAȚIA,

OBIECTUL CONVENȚIEI :

Obiectul prezentei Convenții îl constituie colaborarea în domeniul protecției drepturilor copilului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, în cadrul Centrului de Plasament “ Viață și Lumină”, situat în București, Sector 1, Str. Izbiceni nr. 5-9, aparținând FUNDAȚIEI.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR :

Art. 1 Drepturi și obligații comune ale părților :

-    să colaboreze în vederea promovării și respectării drepturilor copilului, precum și a

interesului superior al beneficiarilor ;

-    să colaboreze în vederea acordării, inițierii și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, în funcție de nevoile comunității locale ;

-    să se informeze reciproc cu privire la procedurile de lucru care privesc partenerul și după caz, să le îmbunătățească în vederea atingerii scopului prezentei convenții, cu respectarea legislației în vigoare ;

-    să realizeze în comun acțiuni, activități, proiecte comune la care să participe beneficiari și/sau angajați ai părților;

Art. 2 Obligațiile FUNDAȚIEI :

-    să acorde servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru copiii cu măsură de protecție specială- plasament;

-    să acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale; să preia copii aflați în dificultate ai căror părinți au domiciliul pe raza Sectorului 1, la propunerea D.G.A.S.-P.C. Sector 1, cu respectarea legislației în vigoare și a criteriilor de admisie ale organizației;

-    se obligă să transmită lunar Serviciului Monitorizare un tabel cu beneficiarii, conținând numele, prenumele, data admiterii și persoana care a facut admiterea, precum și numărul

locurilor vacante din cadrul centrului ;

-    trimestrial FUNDAȚIA va transmite Serviciului Strategii, Proiecte, Programe, în domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG, un raport de activitate ;

să respecte și să promoveze toate drepturile copiilor, conform Legii nr. 272/2004.

Art. 3 Obligațiile D.G.A.S.P.C. Sector 1 :

-    să asigure un suport financiar, reprezentând costurile parțiale de întreținere pentru maxim 20 de copii proveniți din Sectorul 1 sau din alte Centre de Îngrijire și Asistență din

cadrul D.G.A.S.-P.C. Sector 1(costul per copil este detaliat în Anexa 1);

-    să acorde FUNDAȚIEI, prin personalul specializat, sprijin și consiliere în desfașurarea activităților în domeniul protecției drepturilor copilului;

-    să mediatizeze corespunzator activitatea și realizările FUNDAȚIEI, în domeniul ce face obiectul prezentei Convenții ;

-    plata se va face pe baza deconturilor întocmite de FUNDAȚIE și depuse în primele 15 zile ale lunii următoare , lună pentru care se va efectua plata. Plata se va face în perioada 24-31

ale lunii, cu respectarea prevederilro Ordinului nr. 2281/2009, în limitele bugetare existente la

nivelul instituției.

PRINCIPII

Principiile care guvernează prezenta Convenție sunt :

Principiul interesului reciproc. Astfel, Fundația « Viață și Lumină » va avea în vedere intervenția pe raza Sectorului 1 pentru beneficiarii ce fac obiectul prezentei Convenții ;

Principiul confidențialității. Astfel, părțile în derularea prezentei Convenței vor folosi informațiile privitoare la obiectul Convenției numai pe baza acordului expres al celeilalte părți ;

Principiul respectării dreptului la imagine. Astfel, părțile în toate acțiunile și demersurile necesare îndeplinirii obiectului Convenției nu vor aduce atingere imaginei vreunei dintre părți ;

Principiul interesului superior al copilului. Părțile în toate acțiunile și demersurile întreprinse, vor ține seama de acest principiu.

DURATA CONVENȚIEI

Prezenta Convenție se încheie pe o perioadă de un an de la data semnării acesteia de către cele două părți.

Valabilitatea acesteia poate fi prelungită prin acordul părților.

ALTE CLAUZE :

Orice neînțelegere între părțile semnatare ale prezentei Convenții se va soluționa pe cale amiabilă. Prezenta Convenție încetează la cererea părților cu anunțarea prealabilă în termen de 15 zile în situația în care obiectul Convenției nu mai poate fi realizat.

De asemenea, dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile în termen de 15 zile convenția își încetează valabilitatea de drept.

Consiliul L ocal Sector 1    Fundația Viață și L umină

PRIMAR,    DIRECTOR GENERAL ,

Andrei Ioan Chiliman    Florin Ianovici

Secretar,

Remus Alexandru Moldoveanu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1,

Director General,

Dănuț Ioan Fleacă

Director General Adjunct economic, Daniela Niță

\n

Anexa 1Denumire

medie*

(copil/luna)

acoperit

din

subventie

(%)

acoperit

din

subventie

(lei)

acoperit

din

alocatie de plasament (%)

acoperit din alocatie de plasament (lei)

acoperit din surse prorpii (%)

acoperit din surse prorpii (lei)

Cheltuieli

propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1

reparatii si intretinere (cladiri, echipamente, terenuri)

42 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

42 lei

0

dotare initiala si inlocuire obiecte de inventar

23 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

23 lei

0

hrana

419 lei

22%

92 lei

0%

0 lei

78%

327 lei

250

materiale igienico-sanitare

63 lei

5%

3 lei

0%

0 lei

95%

60 lei

50

imbracaminte

77 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

77 lei

60

rechizite

8 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

8 lei

0

bani de buzunar

20 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

20 lei

20

activitati si evenimente, materiale cultural-sportive

77 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

77 lei

0

alimentare apa, salubrizare

112 lei

16%

18 lei

0%

0 lei

84%

94 lei

40

electricitate

89 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

89 lei

48

consum gaz menajer

385 lei

0%

0 lei

25%

97 lei

75%

288 lei

60

servicii diverse (deratizare, sistem de siguranta cladiri etc)

12 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

12 lei

0

medicale (inclusiv asigurarea personalului)

192 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

192 lei

12

transport

15 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

15 lei

15

carburanti, consumabile si reparatii mijloace de transport

112 lei

2%

2 lei

0%

0 lei

98%

110 lei

25

salarii

1,889 lei

7%

135 lei

0%

0 lei

93%

1,754 lei

400

telecomunicatii

28 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

28 lei

20

cheltuieli administrative diverse (rechizite de birou, taxe si

impozite diverse, asigurari cladiri, publicitate)

112 lei

0%

0 lei

0%

0 lei

100%

112 lei

0

Total Costuri

3,675 lei

250 lei

97 lei

3,328 lei

1000

Contributia de 1000 lunar solicitata DGASPC-lui sector 1 reprezinta 27,21% din costul per copil in cadrul Fundatiei Viata si Lumina.