Hotărârea nr. 158/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2013

Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, rectificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 17/20013;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 5742/362995/22.10.2013 a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 1 cu privire la majorarea veniturilor secțiunii de funcționare și ale secțiunii de dezvoltare ;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a) , art.81, alin.(2), lit.d) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificărileși completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București pe anul 2013 în suma de 1.238.301,42 mii lei se majorează cu suma de 8.028,37 mii lei devenind 1.246.329,79 mii lei si este repartizat astfel :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 833.416,87 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 412.912,92 mii lei;

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București în suma de 1.107.620,75 mii lei, conform anexei nr.1 și sunt repartizate astfel :

> Veniturile bugetului local in sumă de 1.072.697,61 mii lei se majorează cu suma de 8.028,37 mii lei devenind 1.080.725,98 mii lei și sunt repartizate pe secțiuni, conform anexei nr.1.1, astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 803.030,44 mii lei; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 277.695,54 mii lei;

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în suma de 26.894,77 mii lei se rectifică rămânînd la aceeași valoare, conform anexei nr. 1.3 și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 26.893,67 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1,10 mii lei;

Art.3. Cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.238.301,42 mii lei se majorează cu suma de 8.028,37 mii lei devenind 1.246.329,79 mii lei, conform anexei nr.1, după cum urmează :

>    Bugetul local în sumă de 1.096.012,36 mii lei se majorează cu suma 8.028,37 mii lei devenind 1.104.040,73 mii lei și este structurat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel :

(1)    1.104.040 ,73 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 803.030,44 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 301.010,29 mii lei;

(2)    50.391,48 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 45.623,61 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.767,87 mii lei, rectificându-se conform

anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2 );

(3)    25.476,38 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din

care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 24.841,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 635,58 mii lei, rectificându-se conform

anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2);

(4)    40.051,11 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturile capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 40.051,11 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1; 1.2.1.3.2 );

(5)    504,06 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 465,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 39,06 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

(6)    46.851,72 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 19.918,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 26.933,72 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2);

(7)    304.442,70 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Sectiunea de funcționare este în sumă de 276.145,15 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 28.297,55 mii lei, rectificându-se

conform    anexeinr.1.2.1.6

(1.2.1.6.1;1.2.1.6.1.1;1.2.1.6.1.1.1;1.2.1.6.1.1.2 ;1.2.1.6.1.2;1.2.1.6.1.2.1;1.2.1.6.1.2.2;

1.2.1.6.1.2.3;1.2.1.6.1.3;1.2.1.6.1.4;1.2.1.6.2 );

(8)    37.585,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 22.437,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.148,00 mii lei, rectificându-se conform

anexei nr 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2);

(9)    118.477,96 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 101.732,26 mii lei ;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 16.745,70 mii lei, rectificându-se

conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2);

(10)    113.968,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din

care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 105.661,50 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 8.306,50 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5);

(11)    212.302,07 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care :

-Secțiunea de funcționare este în sumă de 14.653,32 mii lei;

-Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 197.648,75 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6; 1.2.1.10.7);

(12) 151.123,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 151.000,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 123,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2);

(13)    1.361,11 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 502,49 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 858,62 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2);

(14 ) 1.506,14 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 0,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.506,14 mii lei, nerectificându-se. Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 23.314,75 mii lei se acoperă din

excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 31.200,83 mii lei se rectifică rămânând la aceeași valoare și este repartizat pe secțiuni, conform anexei 1.4, astfel :

(1)    31.200,83 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 30.386,43 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 814,40 mii lei;

(2)    74,00 mii lei pentru Ordine și Siguranță Națională capitolul 61.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 74,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1);

(3)    17.724,83 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 17.578,43 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 146,40 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1; 1.4.1.2.1.1; 1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.2; 1.4.1.2.2.1; 1.4.1.2.2.2; 1.4.1.2.2.3; 1.4.1.2.3; 1.4.1.2.4);

(4)    2.550,00 mii lei pentru Asigurări și asistență socială capitolul 68.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă 2.550,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1);

(5)    10.852,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10,

din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 10.184,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 668,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.4 (1.4.1.4.1 .

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de funcționare în valoare de 3.492,76 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de dezvoltare în valoare de 813,30 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

> Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2013 este în sumă de 111.088,23 mii lei lei, conform anexei nr. 1.5 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    111.088,23 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 111.088,23 mii lei;

(2)    111.088,23 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1).

Art. 4. Se aprobă listele de investiții în sumă de 406.018,33 mii lei, conform programului de investitii publice, din care:

-    294.115,70 mii lei - buget local;

-    111.088,23 mii lei - suma alocată pentru împrumuturi externe;

-    814,40 mii lei - suma alocată pentru instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    158

Data: 31.10.2013