Hotărârea nr. 154/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind eliberarea acordului, în vederea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a cererii de cofinanțare a Proiectului Active Involvement in Social Inclusion

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea formulată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în sensul cofinanțării Proiectului Active Involvement in Social Inclusion, în cadrul Programului Tineret în Acțiune, Acțiunea 4.3-Proiecte de Formare și Rețea;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin. (1), lit.n) și art.1 15, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se eliberează acordul în vederea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a cererii de cofinanțare a Proiectului Active Involvement in Social Inclusion, în cadrul Programului Tineret în Acțiune, Acțiunea 4.3 - Proiecte de Formare și Rețea.

Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura suma necesară cofinanțării Proiectului, în cuantum de 10.000 EUR și se autorizează Direcție Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plăți în acest sens, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 154

Data: 30.09.2013