Hotărârea nr. 151/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

București;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învățământului nr. 1/2011, cu

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.”j” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.”c” din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;

Ținând seama de art.44, alin.(2), lit.”c”din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4925/2005;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10.06.2012;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014 ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1, astfel:

După poziția 45 se introduce poziția 45' , cu următorul conținut:

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Nr.

consi

lieri

Reprezentanul Consiliului Local al Sectorului 1

45'.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 184

STR. ȘTEFAN MAGHERI NR. 13

2

PAUL-IULIAN OLTEANU CĂTĂLIN ALECSUTI

Art.2. Se modifică pozițiile 33, 44 și 70 ale Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012, după cum urmează:

Poziția 33: Se înlocuiește domnul Răzvan-Mihail-Petre Zamfir cu domnul Tănase

Stamule în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”.

Poziția 44: Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială ”Alexandru Costescu” nr.182 sunt Constantin Bortă și Paul Iulian Olteanu.

Poziția 70. Se înlocuiește doamna Andreea Bănică cu domnul Ion Brad în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 rămân neschimbate.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate la art.1 și art.2 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 151

Data: 30.09.2013