Hotărârea nr. 149/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 149 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind numirea unei comisii de negociere a clauzelor unui contract de închiriere pentru

terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 — 9 în suprafață totală de 1025,50 mp și terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, în suprafață de 150, 69 mp și construcțiile edificate pe acesta, pentru desfășurarea în bune condiții a activității Grădiniței de copii nr. 252

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si Unităților

Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al

Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al

unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Sentința Civilă nr. 944/29.06.2009 pronunțată de Tribunalul București -Secția a V-a Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, definitivă cu recurs prin Decizia Civilă nr. 591 - A pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și de Familie, în dosarul nr. 29276/3/2006 (255/2010), irevocabilă prin Decizia nr. 7611/28.10.2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția I Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, hotărâre care este susceptibilă de punere in executare;

În baza Dispoziției nr. 16908/04.03.2013 a Primarului General al Municipiului București, terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 - 9 în suprafață totală de 1025,50 mp și terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, în suprafață de 150, 69 mp și construcțiile edificate pe acesta, astfel cum au fost indivitualizate prin rapoartele de expertiză tehnică și suplimentele acestora de către experții Burciu Constantin și Mihalache Eduard, s-a restituit în natură domnilor Pandele Andrei, Pomponiu George-Tancred-Flor, Enica Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel;

Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 4858/30.08.2013 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice și dl. Pandele Andrei, dl. Pomponiu George-Tancred-Flor dl. Enica Ioan-Radu și dl. Dobriceanu Ionel;

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin (2) din Legea nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 Martie 1945 -22 Decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a Il-a, art.80, art.81 și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se numește Comisia pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii terenului situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 - 9, în suprafață totală de 1025,50 mp și a terenului situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, în suprafață de 150, 69 mpși a constru cțiilor edificate pe acesta, pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat - Gradinița de copii nr. 252, comisie ce va fi alcătuită din:

-    Doru Iamandi    - consilier    local;

-    Paul-Iulian Olteanu    - consilier    local;

-    Nicoleta Stancu    - consilier    local;

-    Florica Vîrlan - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    Cătălina Tudorache - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    Ionuț Manea - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, Contractul de închiriere va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei mețnionată la art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 149

Data: 30.09.2013